Site Feedback

Thách thức tiếng việt

 

Tôi muốn viết bài viết này để bắt đầu một thách thức cho minh.

Suốt tháng Chín tôi đã bắt đầu học gia sư. Tôi học với gia sư 2-3 lần trong vòng 1 tuần. Tôi có 2 gia sư, và họ được giúp tôi.
Tôi sẽ tiệp ṭục thực hiện học gia sư đến khi cuối tháng. Sau đó, tuấn đâu tiện vào tháng mưới tôi sẽ chỉ nói băng tiếng việt cho một tuần. Tôi sống với bạn gái của tôi và gia định của em ấy, họ là người việt.

Vì thề đây là thách thức cho minh, nó sẽ là một bài kiểm tra sự tiến bộ của tôi.

Tôi sẽ cập nhật italki với tiến bộ của tôi

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Thử thách tiếng việt.

  Tôi muốn viết bài viết này để bắt đầu một thách thức cho mình.

  Suốt từ tháng Chín tôi đã bắt đầu học gia sư. Tôi học với gia sư 2-3 lần trong vòng 1 tuần. Tôi có 2 gia sư, và họ đã giúp tôi.
  Tôi sẽ tiếp ṭục thực hiện học gia sư cho đến cuối tháng. Sau đó, tuần đâu tiên của tháng mưới tôi sẽ chỉ nói bằng tiếng việt. Tôi sống với bạn gái của tôi và gia định của em ấy, họ là người việt.

  Vì tôi đã thề đây là thách thức cho mình, nó sẽ là một bài kiểm tra sự tiến bộ của tôi.

  Tôi sẽ cập nhật italki về sự tiến bộ của tôi

   

  Thách thức tiếng Việt

  Tôi muốn viết bài (viết - it's not important whether or not you write this word in this case) này để bắt đầu một thách thức/thử thách cho minh mình(*)

  Suốt tháng Chín tôi đã bắt đầu học gia sư (Từ đầu tháng 9 tôi đã học VỚI gia sư). Tôi học (với gia sư - you don't need to repeat this,  you've already written!2 (đến) 3 lần (trong vòng - not necessery) 1 (một) tuần. Tôi có 2 gia sư, và họ đã được giúp tôi kha khá/rất nhiều (enough/very much)(**).
  Tôi sẽ tiệp tiếp ṭục thực hiện học với gia sư đến khi cuối tháng. Sau đó, tuấn đâu tiện tuần đầu tiên vào của tháng mưới mười tôi sẽ chỉ nói băng bằng tiếng việt Việt cho một tuần (not necessery, you've written this in the beginning of the sentence). Tôi sống với bạn gái (của  - not necessery) tôi và gia định đình của em ấy (, họ - not obligatory/necessery) là người việt Việt.

  Vì thề thế đây sẽ là một thách thức cho/đối với minh tôi. Nó sẽ là một bài kiểm tra sự tiến bộ của tôi.

  Tôi sẽ cập nhật với italki với tiến bộ của tôi/mình(*)

   

  # Some notes:

  - I's not obligatory to use possessive adjectives all the time.

  - You used the pronoun "tôi" at the beginning of your text, it will be more correct if you keep the same personal pronoun for all text. For (*) , it's rather "myself", so you can keep it like this.

  - For (**) you did not use adverbs, but it will be more natural if you do this.

  - This is not a serious mistake but normally we always start the name of a country (even in the case of adjective) with a capital letter.


  Sorry to be harsh! But you write very well for real.

  And finally, corect my English too, please! :-)

  Thách thức tiếng Việt

  Tôi muốn viết bài viết này để bắt đầu một thách thức cho minh mình

  Suốt tháng Chín tôi đã bắt đầu học với gia sư. Tôi học với gia sư 2-3 lần trong vòng 1 tuần. Tôi có 2 gia sư và họ được đã giúp tôi.
  Tôi sẽ tiệp tiếp ṭục thực hiện việc học với gia sư đến khi cuối tháng. Sau đó, tuấn đâu tiện tuần đầu tiên vào tháng mưới mười tôi sẽ chỉ nói băng bằng tiếng Việt cho trong một tuần. Tôi sống với bạn gái của tôi và gia định đình của em ấy, họ là người Việt.

  Vì thề thế đây là thách thức cho minh tôi, nó sẽ là một bài kiểm tra sự tiến bộ của tôi.

  Tôi sẽ cập nhật italki với sự tiến bộ của tôi.

  Thách thức tiếng việt

  Tôi muốn viết bài viết này để bắt đầu một thách thức cho minh ( mình) 

  Suốt tháng Chín tôi đã bắt đầu học gia sư. Tôi học với gia sư 2-3 lần trong vòng 1 tuần. Tôi có 2 gia sư, và họ được đã giúp tôi.
  Tôi sẽ tiệp ṭục thực hiện học với gia sư đến khi cho đến cuối tháng. Sau đó, Vào tuấn tuần đâu đầu tiên tiện vào của tháng mưới mười tôi sẽ chỉ nói băng bằng tiếng việt cho một tuần. Tôi sống với bạn gái của tôi và gia định đình của em ấy, họ là người việt.

  Vì thề thế đây là thách thức cho tôi/ mình  minh, nó sẽ là một bài kiểm tra sự tiến bộ của tôi đối với tiếng Việt.

  Tôi sẽ cập nhật italki với  về sự tiến bộ của tôi. 

  Your Vietnamese is pretty good! Hope you can speak vietnamese well soon! 

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More