Site Feedback

چکیده ای مقاله

امروز مقاله نوشتم عبارتند از پژوهشی است در خصوص دو شیوه متداول روابط دستوری (ترتیب ومطابقه ) بین فعل وفاعل در دو زبان عربی وفارسی، با توجه به اينكه از طرفی ذخيره اصلی لغوی ودستوری اين دو زبان مختلف به هم است، که زبان فارسی از گروه زبانها هندی اوروبی منشعب گردیده در حین زبان عربی از گروه دیگر منشعب گردیده به نام سامی شناخته شده. در این تحقیق سعی شده است تا روشهای ترتیب بین فعل وفاعل بعلاوه دستگاه مطابقه بین آنان در دو زبان توصیف کرده است سپس در پی به این سؤال هستیم تفاوتهای و شباهتهای در این دو شیوه در دو زبان فارسی وعربی چیست؟

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  چکیده ای مقاله

  امروز مقاله ای نوشتم عبارتند از پژوهشی است که عبارت است ازپژوهشی در خصوص دو شیوه متداول روابط دستوری (ترتیب ومطابقه ) بین فعل وفاعل در دو زبان عربی وفارسی، با توجه به اينكه از طرفی ذخيره اصلی لغوی ودستوری اين دو زبان مختلف به هم است، که زبان فارسی از گروه زبانها هندی اوروبی منشعب گردیده در حین درحالیکه زبان عربی از گروه دیگر منشعب گردیده که به نام سامی شناخته شده میشود . در این تحقیق سعی شده است تا روشهای ترتیب بین فعل وفاعل بعلاوه دستگاه ؟؟؟ مطابقه بین آنان دراین دو زبان توصیف کرده است شود سپس در پی  پاسخ به این سؤال هستیم که تفاوتهای و شباهتهای در این دو شیوه در دو زبان فارسی وعربی چیست؟

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More