Site Feedback

Làm thế nào tôi học tiếng việt

 

Một số người muôn biết thế nào tôi học Tiếng Việt.
Mặc du tôi có nhiều phương pháp để học tiếng việt tôi sẽ cố gắng để mô tả ở đây.

1. Quyên sách - khi tôi bắt đầu học TV tôi dùng một sách gọi Teach Yourself Vietnamese. Nó cũng có MP3 để theo. Tôi học mỗi ngày; nghe mp3 va đọc; thi đọc và nói. Mỗi tuấn tôi sẽ học 1 hoặc 2 bài học. Tôi cũng dịch từ TV đến tiếng anh thi sau đó trở lại. Khi tôi xong đọc sách Teach Yourself tôi đi mua một sách gọi Assimil Vietnamese with ease. Assimil cho người pháp để học TV; tôi không biết tiếng pháp nhưng các đối thoại viết bắng tiếng việt và MP3 cũng là TV. Sách nay có đối thoại nhiều hơn Teach Yourself.

2. FLR - FLR là chương trình của laoshu50500. Anh ấy là gia sư trong Youtube biết nhiếu ngữ tiếng. Nếu bạn không biết laoshu50500 thi tôi khuyên bạn đi xem video của anh ấy. Bây giờ tôi học tiếng việt 4 ngày trong vọng một tuấn của anh laoshu, anh ấy cũng học TV vì vậy chúng tôi học với nhau

3. Gia sư - như tôi đã nói mục cuối cùng gấn đây tôi bắt đầu học với gia sư. Tôi tim thây gia sư của tôi vào italki. Những buổi thực hành đã được hay giúp đỡ. Trong 4 tuần qua tự tin của tôi đã phát triển vị học với hai gia sư.

4. tiểu thuyết và tin tức - khi tôi xong sạch Teach Yourself tôi muốn đọc nội dung đích thực. Tôi tim tin tức thu vị. Tôi văn bản nhập khảu đến một chương trình LearningWithTexts. LearningWithTexts là chương trình miễn phi, văn bản nhập khẩu và đọc. Nếu không hiểu một từ thi LWT sẽ dịch. Tôi cũng đọc tiểu thuyết như nay.

5. Skype - ngay sau khi tôi bắt đầu học tiếng việt tôi tim thây mấy bạn trong italki để trao đổi. Bây giờ tôi có mấy bạn thân. Chúng tôi giúp nhau. Tôi giúp người ta với tiếng anh và người ta giúp tôi với tiếng việt.

6. danh sách từ - trong khi tôi đọc hay chat với bạn nếu tôi thấy một từ không quen tôi ghi trên một xách tay.

Share:

 

8 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  làm sao học với itaki đây toàn tiếng anh biết bấm vào đâu đây trời

   

  Làm thế nào để tôi học tiếng việt

  --> Cách tôi học tiếng việt

  --> Phương pháp tôi học tiếng việt

  Một số người muôn muốn biết làm thế nào để tôi học Tiếng Việt.

  --> Nhiều người muốn biết làm thế nào để tôi học Tiếng Việt.
  Mặc du tôi có nhiều phương pháp để học Tiếng việt tôi sẽ cố gắng để mô tả ở dưới đây:

  1. Quyên sách - khi tôi bắt đầu học TV tôi dùng một cuốn/quyển sách được gọi Teach Yourself Vietnamese. (Nó cũng có MP3 để theo--> Nó cũng có kèm theo MP3). Tôi học mỗi ngày; nghe mp3 va  đọc; (thi đọc và nói /kiểm tra đọc và nói). Mỗi tuấn tuần tôi sẽ học 1 hoặc 2 bài học. Tôi cũng dịch từ TV đến sang/ra Tiếng Anh (thi sau đó trở lại -->sau đó làm ngược lại,...). Khi tôi xong đọc sách Teach Yourself tôi đi mua một cuốn/quyển sách gọi Assimil Vietnamese with ease. Assimil (dành) cho người pháp để học TV; tôi không biết tiếng pháp nhưng các đoạn đối thoại được viết bắng tiếng việt và MP3 cũng là TV. Sách nay này có nhiều đoạn đối thoại nhiều hơn Teach Yourself.

  2. FLR - FLR là chương trình của laoshu50500. Anh ấy là gia sư trong Youtube biết nhiếu ngữ tiếng ngọai ngữ. Nếu bạn không biết laoshu50500 thi tôi khuyên bạn đi nên xem video của anh ấy. Bây giờ tôi đã học tiếng việt được 4 ngày trong vọng vòng một tuấn tuần của anh laoshu, anh ấy cũng học TV vì vậy chúng tôi cùng học với nhau

  3. Gia sư - như tôi đã nói mục cuối cùng gấn đây tôi bắt đầu học với gia sư. Tôi tim thây thấy gia sư của tôi vào trong italki. (Những buổi thực hành đã được hay giúp đỡ --> Đã có các buổi thực hành và được giúp đỡ) . Trong 4 tuần qua tự tin của tôi đã phát triển vị học với hai gia sư.

  Làm thế nào tôi học tiếng việt

  -> Phương pháp học tiếng Việt của tôi.

  Một số người muôn biết thế nào tôi học Tiếng Việt.

  ->Một số người muốn biết tôi đã học Tiếng Việt như thế nào
  Mặc du tôi có nhiều phương pháp để học tiếng việt tôi sẽ cố gắng để mô tả ở đây.
  -> Mặc dù tôi có nhiều phương pháp học Tiếng Việt, nhưng tôi sẽ cố gắng mô tả một vài phương pháp ở đây
  1. Quyên sách - khi tôi bắt đầu học TV tôi dùng một sách gọi Teach Yourself Vietnamese. Nó cũng có MP3 để theo. Tôi học mỗi ngày; nghe mp3 va đọc; thi đọc và nói. Mỗi tuấn tôi sẽ học 1 hoặc 2 bài học. Tôi cũng dịch từ TV đến tiếng anh thi sau đó trở lại. Khi tôi xong đọc sách Teach Yourself tôi đi mua một sách gọi Assimil Vietnamese with ease. Assimil cho người pháp để học TV; tôi không biết tiếng pháp nhưng các đối thoại viết bắng tiếng việt và MP3 cũng là TV. Sách nay có đối thoại nhiều hơn Teach Yourself.
  -> 1. Giáo trình - khi tôi bắt đầu học TV tôi dùng một cuốn có tiêu đề "Teach Yourself Vietnamese". Nó cũng có file MP3 để nghe. Tôi học mỗi ngày: nghe mp3 va đọc; thi đọc và nói. Mỗi tuấn tôi sẽ học từ 1 đến 2 bài. Tôi cũng dịch từ TV sang tiếng anh và ngược lại. Khi học xong cuốn Teach Yourself, tôi đi mua cuốn Assimil Vietnamese with ease. Assimil cho người pháp để học TV. Tôi không biết tiếng pháp nhưng các mẩu đối thoại được viết bằng tiếng Việt và MP3 cũng là TV. Sách này có nhiều đoạn hội thoại nhiều hơn Teach Yourself.

  2. FLR - FLR là chương trình của laoshu50500. Anh ấy là gia sư trong Youtube biết nhiếu ngữ tiếng. Nếu bạn không biết laoshu50500 thi tôi khuyên bạn đi xem video của anh ấy. Bây giờ tôi học tiếng việt 4 ngày trong vọng một tuấn của anh laoshu, anh ấy cũng học TV vì vậy chúng tôi học với nhau
  ->2. FLR - FLR là chương trình của laoshu50500. Anh ấy là gia sư trong Youtube biết nhiếu ngoại ngữ. Nếu bạn không biết laoshu50500 thi tôi khuyên bạn nên xem video của anh ấy. Hiện tại, tôi học tiếng việt 4 ngày một tuấn của anh laoshu, anh ấy cũng học TV vì vậy chúng tôi cùng học với nhau
  3. Gia sư - như tôi đã nói mục cuối cùng gấn đây tôi bắt đầu học với gia sư. Tôi tim thây gia sư của tôi vào italki. Những buổi thực hành đã được hay giúp đỡ. Trong 4 tuần qua tự tin của tôi đã phát triển vị học với hai gia sư.
  3. Gia sư - như tôi đã nói mục cuối cùng, gần đây tôi bắt đầu học với gia sư. Tôi tìm thây gia sư của tôi qua italki. Tôi đã được giúp đỡ qua những buổi thực hành . Trong vòng 4 tuần qua, sự tự tin của tôi đã tăng lên do được học với hai gia sư.

  4. tiểu thuyết và tin tức - khi tôi xong sạch Teach Yourself tôi muốn đọc nội dung đích thực. Tôi tim tin tức thu vị. Tôi văn bản nhập khảu đến một chương trình LearningWithTexts. LearningWithTexts là chương trình miễn phi, văn bản nhập khẩu và đọc. Nếu không hiểu một từ thi LWT sẽ dịch. Tôi cũng đọc tiểu thuyết như nay.
  4. tiểu thuyết và tin tức - khi tôi hoàn thành cuốn Teach Yourself tôi muốn đọc nội dung đích thực. Tôi tìm tin tức thú vị. Tôi  sử dụng chương trình LearningWithTexts. LearningWithTexts là chương trình miễn phi, cho phép nhập văn bản và đọc. Nếu không hiểu một từ thi LWT sẽ dịch. Tôi cũng đọc tiểu thuyết bằng cách này.

  5. Skype - ngay sau khi tôi bắt đầu học tiếng việt tôi tim thây mấy bạn trong italki để trao đổi. Bây giờ tôi có mấy bạn thân. Chúng tôi giúp nhau. Tôi giúp người ta với tiếng anh và người ta giúp tôi với tiếng việt.
  5. Skype - ngay sau khi tôi bắt đầu học tiếng Việt tôi đã tìm được mấy bạn trên italki để trao đổi. Bây giờ tôi có mấy bạn thân. Chúng tôi giúp nhau. Tôi giúp người ta tiếng anh và người ta giúp tôi  tiếng việt.
  6. danh sách từ - trong khi tôi đọc hay chat với bạn nếu tôi thấy một từ không quen tôi ghi trên một xách tay.

  6. danh sách từ - trong khi tôi đọc hay chat với bạn, nếu thấy một từ mới, tôi sẽ ghi lại vào một xách tay.

   

  Well done, keep going wushujosh.

  Làm thế nào tôi học tiếng việt

  Một số người muôn biết thế nào tôi học Tiếng Việt. ( Một số người muốn biết tôi đã học tiếng việt như thế nào)
  Mặc du ( dù) tôi có nhiều phương pháp để học tiếng việt  (nhưng )tôi sẽ cố gắng để mô tả ở đây.

  1. Quyên sách ( học từ sách) - khi tôi bắt đầu học TV tôi dùng một (quyển) sách gọi Teach Yourself Vietnamese. Nó cũng có MP3 để theo( nghe/ thực hành). Tôi học mỗi ngày; nghe mp3 va ( và) đọc ( theo); thi đọc và nói. Mỗi tuấn tôi sẽ học 1 hoặc 2 bài học. Tôi cũng dịch từ TV đến tiếng anh thi sau đó dịch trở ngược lại. Khi tôi xong đọc sách Teach Yourself tôi đi mua một sách gọi Assimil Vietnamese with ease. Assimil (dành) cho người pháp để học TV; tôi không biết tiếng pháp nhưng các đối thoại viết bắng tiếng việt và MP3 cũng là TV. Sách nay (này) có đối thoại nhiều hơn Teach Yourself.

  2. FLR - FLR là chương trình của laoshu50500. Anh ấy là gia sư trong Youtube biết nhiếu (nhiều) (ngôn) ngữ/ nhiều thứ tiếng ( dont use ngôn tiếng beause they are the same mean). Nếu bạn không biết laoshu50500 thi tôi khuyên bạn đi xem video của anh ấy. Bây giờ tôi học tiếng việt 4 ngày trong vọng một tuấn (tuần) của anh laoshu, anh ấy cũng học TV vì vậy chúng tôi học với nhau

  3. Gia sư - như tôi đã nói mục cuối cùng gấn đây tôi bắt đầu học với gia sư. Tôi tim (tìm) thây thấy gia sư của tôi vào (trên) italki. Những buổi thực hành đã được hay giúp đỡ ( Những buổi thực hành đã giúp đỡ tôi). Trong 4 tuần qua tự tin của tôi đã phát triển vị học với hai gia sư. ( trong bốn tuần qua tôi đã tự tin với hai gia sư về sự tiến bộ)


  4. tiểu thuyết và tin tức - khi tôi xong sạch Teach Yourself tôi muốn đọc nội dung đích thực. Tôi tim tin tức thu ( thú) vị. Tôi (nhập) văn bản nhập khảu ( you mean you import text) đến một chương trình LearningWithTexts. LearningWithTexts là chương trình miễn phi, văn bản được nhập vào và đọc. Nếu không hiểu một từ thi LWT sẽ dịch. Tôi cũng đọc tiểu thuyết như (cách này) nay


  5. Skype - ngay sau khi tôi bắt đầu học tiếng việt tôi tim thây mấy bạn trong italki để trao đổi. Bây giờ tôi có mấy bạn thân. Chúng tôi giúp nhau. Tôi giúp người ta với tiếng anh và người ta giúp tôi với tiếng việt.

  6. danh sách từ - trong khi tôi đọc hay chat với bạn nếu tôi thấy một từ không quen tôi ghi trên một xách  (sổ) tay.

  Làm thế nào để tôi học tiếng Việt

  Một số người muôn muốn biết thế nào tôi học Tiếng Việt (nhưthế nào.
  Mặc du  tôi có nhiều phương pháp để học tiếng Việt, nhưng tôi sẽ cố gắng để mô tả ở đây một vài điều.

  1. Quyển sách - khi tôi bắt đầu học TV tôi dùng một cuốn sách gọi Teach Yourself Vietnamese. Nó cũng có MP3 để theo nghe.Tôi học mỗi ngày; nghe mp3 va  đọc; thi đọc và nói. Mỗi tuấn tuần tôi sẽ học 1 hoặc 2 bài học. Tôi cũng dịch từ TV đến sang tiếng anh thi sau đó trở lại và ngược lại. Khi tôi xong đọc xong sách Teach Yourself, tôi đi mua một cuốn sách gọi Assimil Vietnamese with ease. Assimil cho người Pháp để học TV; tôi không biết tiếng Pháp nhưng các đối thoại viết bắng bằng tiếng Việt và MP3 cũng là TV. Sách nay này có đối thoại nhiều hơn Teach Yourself.

  2. FLR - FLR là chương trình của laoshu50500. Anh ấy là gia sư trong Youtube biết nhiếu nhiều ngữ thứ tiếng. Nếu bạn không biết laoshu50500 thi thì tôi khuyên bạn nên đi xem video của anh ấy. Bây giờ tôi học tiếng Việt 4 ngày trong vọng vòng một tuấn tuần của anh laoshu, anh ấy cũng học TV vì vậy chúng tôi học với nhau. 

  3. Gia sư - như tôi đã nói mục trong bài viết cuối cùng gần đây tôi bắt đầu học với gia sư. Tôi tim tìm thây gia sư của tôi vào  italki. Những buổi thực hành đã được tôi hay được giúp đỡ. Trong 4 tuần qua tự tin của tôi đã phát triển tăng lên  vị  học với hai gia sư.

  4. tiểu thuyết và tin tức - khi tôi học xong sạch sách Teach Yourself thì tôi muốn đọc nội dung đích thực tế hơn. Tôi tim tìm tin tức thu thú vị. Tôi văn bản nhập khẩu văn bản đến một chương trình LearningWithTexts. LearningWithTexts là chương trình miễn phi phí, văn bản nhập khẩu và đọc. Nếu không hiểu một từ thi thì LWT sẽ dịch. Tôi cũng đọc tiểu thuyết như nay.

  5. Skype - ngay sau khi tôi bắt đầu học tiếng Việt tôi tim tìm thây mấy bạn trong italki để trao đổi. Bây giờ tôi có mấy bạn thân. Chúng tôi giúp nhau. Tôi giúp người ta với tiếng Anh và người ta giúp tôi với tiếng Việt.

  6. danh sách từ - trong khi tôi đọc hay chat với bạn nếu tôi thấy một từ không quen tôi (sẽ) ghi trên vào một xách cuốn sổ tay.

   

  Tốt lắm anh, anh chỉ nên chú ý dấu một chút thôi :D

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More