Site Feedback

ang mga tuldík

Ibig kong isulat ang isáng bagay, pero, tungkól sa kung anó? Sa tingín kong alam ko ngayón.

Bakit kayâ hindî raw gamitin ang mga tuldík kapág sumulat? Naníniwalà akóng mahalagá ang mga tuldík. Oo, maraming tuldík sa mga salitâ, nguni’t tumulong na magbasa at mag-aral sa Tagalog, di ba? At sakâ, sa lahát ng mga panlapì, mahirap na ibukód ang mga tawag. Walâ ba tuldík sa opisyál na mga kasulátan? Para sa akin, para sa ngayón, dahan-dahan akóng natátápos na magsulat sapagká’t nitó. Sa wakás, gágaling akó…

Anó sa inyóng tingín?

Share:

 

3 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

   

  ang mga tuldík

  Ibig kong isulat ang isáng bagay pero tungkól saán? Sa tingín kong alam ko na.

  Bakit kayâ hindî raw gamitin ang mga tuldík kapág sumulat? Naníniwalà akó na mahalagá ang mga tuldík. Oo, maraming tuldík sa mga salitâ, nguni’t tumutulong ang mga iyán sa pagbasa at pag-aaral ng Tagalog, di ba? At sakâ sa lahát ng mga panlapì, mahirap na ibukód ang mga tawag. Walâ bang tuldík sa opisyál na mga kasulátan? Para sa akin ngayón, dahan-dahan akóng natátápos na magsulat sapagká’t nitó (I think you mean "nang ganito"). Sa wakás, gágaling akó…

  Anó sa inyóng tingín?

   

  Sa tingin ko mas madaling bigkasin at intindihin ang kahulugan ng isang salita kung merong mga tuldik pero siguro hindi namang uso ang mga iyan dahil sa sinabi mo na masyadong mahirap na isulat kung sa computer. Baka mas gagamitin pa ang mga iyan kung nakasulat sa papel kasi hindi mo na kailangan ang character map sa Word para hanapin at gamitin ang mga letrang may tuldik.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Filipino (Tagalog)

  Show More