Site Feedback

Today's phrases and words / Hôm nay cụm từ và từ

Today I learned/ Hôm nay mình học :

Cà phê = coffee
Nước = water
Cái = stationary object modifier ; cái cốc
Cốc, ca, chén= cup
Glass = cốc, ly

Cốc for water
Chén for coffee or tea
Ly for alcohol or wine

ca hát = sing

Tôi (mình) đang uống một cốc cà phê.

Minh không thích nó. / I don't like it.

Bạn có thích nó không? / Do you like it?

Mình đang sử dụng cái cốc / I'm using a cup.

Tôi (mình) ko6ng biết/ I don't know.

--------
Hôm nay mình đã học nhiều. Today I have learned alot.

Share:

 

3 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Today's phrases and words / Hôm nay cụm từ và từ  Từ và cụm từ hôm nay

  Today I learned/ Hôm nay mình học :

  Cà phê = coffee
  Nước = water
  Cái = stationary object modifier ; cái cốc
  Cốc, ca, chén= cup
  Glass = cốc, ly

  Cốc for water. 
  Chén for coffee or tea. "Cốc" for coffee is more common than "chén coffee"
  Ly for alcohol or wine. "Ly" also for coffee

  ca hát = sing

  Tôi (mình) đang uống một cốc cà phê.

  Minh không thích nó. / I don't like it.

  Bạn có thích nó không? / Do you like it?

  Mình đang sử dụng cái cốc / I'm using a cup.

  Tôi (mình) ko6ng không biết/ I don't know.

  --------
  Hôm nay mình đã học nhiều. Today I have learned a lot.

  Today's phrases and words / Hôm nay cụm từ và từ

  Today I learned/ Hôm nay mình học :

  Cà phê = coffee
  Nước = water
  Cái = stationary object modifier ; cái cốc
  Cốc, ca, chén= cup
  Glass = cốc, ly

  Cốc for water (cốc nước)
  Chén for coffee or tea (tách cà phê hoặc trà , don't use chén for coffee, ) 
  Ly for alcohol or wine (also  U can use "Ly" for water, coffee,tea,alcohol,wine it's ok)

  ca hát = sing

  Tôi (mình) đang uống một cốc cà phê.

  Minh không thích nó. / I don't like it.

  Bạn có thích nó không? / Do you like it?

  Mình đang sử dụng (dùng) cái cốc / I'm using a cup.

  Tôi (mình) ko6ng biết/ I don't know.

  --------
  Hôm nay mình đã học nhiều. Today I have learned alot.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More