Site Feedback

First notebook entry: Introducing myself

Em là sinh viên học tiếng Việt năm thứ 2~Hiện nay em học trường đại học dân tôc Quảng Tây.Em cảm thấy tiếng việt không khó, nhưng có nhiều từ mới.Em rất lười.Thế em cảm thấy tiếng việt khó lắm.Em muốn kết bạn cũng học tiếng việt~

Share:

 

3 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  First notebook entry: Introducing myself

  Em là sinh viên học tiếng Việt năm thứ 2~Hiện nay em học trường đại học dân tôc Quảng Tây.Em cảm thấy tiếng việt không khó, nhưng có nhiều từ mới.Em rất lười.Thế em cảm thấy tiếng việt khó lắm.Em muốn kết bạn cũng học tiếng việt~

  这个不错喔。

  Thế nên = 所以
  是 cùng (跟),  cũng 是"也"

  First notebook entry: Introducing myself

  Em là sinh viên học tiếng Việt năm thứ 2~Hiện nay em học trường đại học dân tôc Quảng Tây.Em cảm thấy tiếng việt không khó, nhưng có nhiều từ mới.Em rất lười.Thế em cảm thấy tiếng việt khó lắm.Em muốn kết bạn cũng học tiếng việt~

  Em là sinh viên năm 2 khoa tiếng Việt. Hiện nay em đang học ở trường đại học dân tộc Quảng Tây. Em cảm thấy tiếng Việt không khó nhưng có nhiều từ mới. Em rất lười, thế nên cảm thấy tiếng việt khó lắm. Em muốn kết bạn với những người cũng đang học tiếng Việt. 

  First notebook entry: Introducing myself

  Em là sinh viên học tiếng Việt năm thứ 2~Hiện nay em học trường đại học dân tôc Quảng Tây.Em cảm thấy tiếng việt không khó, nhưng có nhiều từ mới.Em rất lười.Thế em cảm thấy tiếng việt khó lắm.Em muốn kết bạn cũng học tiếng việt~

  Hiện nay em là sinh viên học tiếng Việt năm thứ 2 trường Đại học Dân tộc Quảng Tây. Em thấy tiếng Việt không khó, nhưng vì có nhiều từ mới và em rất lười nên em học tiếng Việt rất khó khăn. Em muốn kết bạn với những người  cũng học tiếng Việt.


  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More