Site Feedback

Dutch for beginners No.7

Snelwegen - Boven, Onder
Een snelweg is een hoofdweg die mensen gebruiken om tussen verschillende openbare plaatsen te reizen. Snelwegen verbinden steden en dorpen.
Soms betalen chauffeurs om de snelwegen te gebruiken, en soms zijn snelwegen gratis. Snelwegen kunnen over water lopen, over bruggen en door tunnels.
Snelwegen kunnen ook over, langs of onder bergen gaan.
Op sommige snelwegen staan huizen of bedrijven.
Op andere snelwegen staan helemaal geen gebouwen.

Автомобильные дороги - вверх, вниз
Шоссе’ - это гла’вная доро’га, кото’рую испо’льзуют лю’ди, что’бы пое’хать ме’жду разли’чными обще’ственными места’ми. Шоссе’ соединя’ют кру’пные и ма’ленькие города ‘и дере’вни. Иногда’ води’тели пла’тят де’ньги, что’бы испо’льзовать шоссе’, а иногда’ шоссе’ беспла’тны. Шоссе’ мо’гут проходи’ть над водо’й, че’рез мосты’ и че’рез тунне’ли. Шоссе’ мо’гут та’кже поднима’ться вверх, вниз или проходи’ть под гора’ми. На не’которых шоссе’ есть дома’ или фи’рмы.
Н а други’х шоссе’ нет никаки’х зда’ний.

Highways - Up, Down, Over, Under
A highway is a main road people use to travel between different public places. Highways connect cities, towns, and villages. Sometimes, drivers pay money to use the highway, and sometimes highways are free. Highways can go over water, across bridges, and through tunnels. Highways can also go up, down, or under mountains. Some highways have homes or businesses on them. Other highways don't have any buildings on them.

http://www.youtube.com/watch?v=xs3s1wBRMu8

Share:

 

5 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Hoi!

   

  "Op sommige snelwegen staan huizen of bedrijven." 
  "Op andere snelwegen staan helemaal geen gebouwen."

   

  Hoewel het mogelijk is dat sommige mensen dit inderdaad zullen zeggen, is het taalkundig onjuist.

   

  Ik hoop namelijk nooit een snelweg te zien waar gebouwen op staan :), dat lijkt me erg gevaarllijk.

   

  Het woord welke i.p.v. "op" gebruikt hoort te worden is "langs".

   

  "Langs sommige snelwegen staan huizen of bedrijven"

  "Langs andere snelwegen staan helemaal geen gebouwen"

   

  Hoop dat het helpt :)

   

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Dutch

  Show More