Site Feedback

Quê hương/Hometown

Hãy để tôi giới thiệu quê hương của tôi.
Cho đến khi học trung học, tôi đã sống ở Himeji, tỉnh Hyogo.
Đó là bên cạnh Osaka.
Trong thành phố Himeji, có một lâu đài nổi tiếng được gọi là "Lâu đài Himeji".
Trắng tường rất đẹp.
Bạn có thể được so sánh với một ghi cò, một số người gọi là "con cò Castle".
Nó là một trong những di sản thế giới.
Nó là phổ biến giữa các khách du lịch nước ngoài.
Bây giờ nó đã được sửa chữa một năm đến 50 năm, dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2015.
Những người sống trong Himeji, rất tự hào về "Lâu đài Himeji".


Hometown

Let me introduce my hometown.
Until high school, I've lived in Himeji, Hyogo Prefecture.
It's next to Osaka.
In Himeji city, there is a famous castle called "Himeji Castle".
White wall is very beautiful.
You can be compared to a write egret, some people referred to as "Egret Castle".
It has been one of World Heritage Site.
It is popular among foreign tourists.
Now it have been in the repair of one year to 50 years, is scheduled for completion in 2015.
People living in Himeji, are very proud of "Himeji Castle".

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Quê hương tôi/Hometown

  Hãy để tôi giới thiệu quê hương của tôi.

  Cho đến khi học trung học, Tôi đã sống ở Himeji, tỉnh Hyogo cho tới khi học trung học.

  Đó là Himeji là một thành phố nằm bên cạnh Osaka. {If you use "Đó là", you should use the structure "Đó là + cái gì + động từ + bổ ngữ" (It is + noun + verb + object), never say "đó là + tính từ/ động từ". In this case, you can say: Đó là một thành phố (nằm) cạnh Osaka or Nó (means Hyogo) nằm cạnh Osaka}.
  Trong thành phố Ở Himeji, có một lâu đài nổi tiếng, được gọi là "Lâu đài Himeji" với những bức tường trắng rất đẹp.
  Trắng tường rất đẹp.
  Bạn có thể được so sánh với một ghi cò, một số người gọi là "con cò Castle". Tòa lâu đài được so sánh như một con cò, một số người gọi nó là "Egret Castle"
  Nó là một trong những di sản thế giới.
  Nó là phổ biến giữa các khách du lịch nước ngoài.
  Bây giờ nó đã được sửa chữa một năm đến 50 năm, dự kiến hoàn thành vào năm 2015.
  Những người sống trong Himeji, rất tự hào về "Lâu đài Himeji".

   

  Quê hương tôi
  Hãy để tôi giới thiệu quê hương mình.
  Tôi đã sống ở Himeji, tỉnh Hyogo cho tới khi học trung học.
  Himeji là một thành phố nằm bên cạnh Osaka. 
  Ở Himeji, có một lâu đài nổi tiếng với những bức tường trắng rất đẹp: "Lâu đài Himeji".
  Tòa lâu đài được so sánh như một con cò trắng, một số người còn gọi nó là "Egret Castle"
  Đó là một trong những di sản thế giới thu hút khách du lịch nước ngoài.
  Nó đã được sửa chữa một năm đến 50 năm (?? I don't really know the meaning of this sentence), dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2015.
  Người dân Himeji rất tự hào về Lâu đài Himeji.

  The first correction is right, but it is a bit strange to native speaker.

   

   

  Hometown

  Let me introduce my hometown.
  Until high school, I've lived in Himeji, Hyogo Prefecture.
  It's next to Osaka.
  In Himeji city, there is a famous castle called "Himeji Castle".
  White wall is very beautiful.
  You can be compared to a write egret, some people referred to as "Egret Castle".
  It has been one of World Heritage Site.
  It is popular among foreign tourists.
  Now it have been in the repair of one year to 50 years, is scheduled for completion in 2015.
  People living in Himeji, are very proud of "Himeji Castle".

  Quê hương/Hometown

  Hãy để tôi giới thiệu (về) quê hương của tôi.
  Cho đến khi học trung học, tôi đã sống ở Himeji, tỉnh Hyogo cho tới khi học trung học.
  Đó là Nó nằm bên cạnh Osaka.
  Trong/ thành phố Himeji, có một lâu đài nổi tiếng được gọi là "Lâu đài Himeji".
  Trắng tường Bức tường trắng rất đẹp.
  Bạn có thể được so sánh với một ghi cò, một số người gọi là "con cò Castle". Nó còn được so sánh với con cò trắng, một số người gọi nó là "Lâu đài Bạch Diệc"/"Lâu đài Hạc Trắng"/
  Nó là một trong những di sản thế giới.
  là phổ biến rất nổi tiếng giữa đối với các khách du lịch nước ngoài. / Nó rất được các du khách nước ngoài ưa chuộng.
  Bây giờ nó đã được sửa chữa trong vòng một năm đến 50 năm, dự kiến hoàn thành vào năm 2015.

  (is it really 50 years?)
  Những người sống trong Himeji, rất tự hào về "Lâu đài Himeji".


  Hometown

  Let me introduce my hometown.
  Until high school, I've lived in Himeji, Hyogo Prefecture.
  It's next to Osaka.
  In Himeji city, there is a famous castle called "Himeji Castle".
  White wall is very beautiful.
  You can be compared to a write egret, some people referred to as "Egret Castle".
  It has been one of World Heritage Site.
  It is popular among foreign tourists.
  Now it have been in the repair of one year to 50 years, is scheduled for completion in 2015.
  People living in Himeji, are very proud of "Himeji Castle".

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More