Site Feedback

Short Essay on Cantonese Ping Yam (written in Yale romanization)

Hóu mìhng hín Gwóng dūng wá mh haih ngóh ge móuh yúh ge. Daahn haih ngóh hohk gán Gwóng dūng wá; ngóh ge muhk bīu haih hái yih lìhng yāt ngh nìhn jī chìhn hó yíh góng Gwóng dūng wá góng dāk chā mh dō làuh leih. Só yíh yiu jaahp jūng ngóh ge jīng lihk hái nī go muhk bīu seuhng bihn.

Yān waih jeui hóu ge hohk jaahp fōng faat haih heui gáau yàhn. Só yíh ngóh séung bōng néih deih gáau Gwóng dūng wá.

Yān waih yáuh dī hohk sāang pìhng sìh hái ngūk kéi hóu síu góng Gwóng dūng wá (ngóh mh wúih góng bīn yāt go). Kéuih deih yàuh sai douh daaih haih góng Yīng màhn. Sēui yìhn kéuih deih sīk tēng daahn haih mh jaahp gwaan góng. (Yuht làih yuht dō dī hohk sāang haih gam yeuhng. Ngóh tùhng kéuih deih ge bui gīng haih chā mh dō yāt yeuhng.)

Yān waih gám ge yùhn yān, ngóh hēi mohng néih deih hó yíh yauh fēi móuh yúh ge yàhn ge gok douh heui háau leuih.

Nī go yín góng haih gwāan yū Gwóng dūng wá ping yām ge fōng faat. Ngóh gok dāk néih deih yìh gā yuhng ge ping yām ge haih túng haih taai fūk jaahp. Yān waih, yāt laih: nī go haih túng yuhng gán gáu go sīng diuh. Yih laih: nī go haih túng yuhng gán gwok jai faat yām ge jih móuh.

Gáu ge sīng diuh tùhng gwok jai faat yām haih taai fūk jaahp, tùhng maaih mh hó yíh hái dihn nóuh yuhng gwok jai faat yām heui dá jūng màhn jih. Yān waih gám ge yùhn yān, ngóh yíh wàih yìh gā go dī hohk sāang mh yuhng nī go ping yām.

Bāt gwo ping yām dōu hóu yáuh yuhng ge. Ping yām haih hóu haih túng ge. Póu tūng wá dóu yáuh ping yām. Ping yām haih hohk sāang jūng yāt go gūng geuih tīm.

Ngóh deih yáuh léuhng lihng ngoih jing sīk ge syun jaahk. Daaih yāt go haih Yale, daaih yih go haih Jyutping.

Ngóh deih dōu hó yíh yuhng Yale ge sīng móuh tùhng wáhn móuh ge fōng faat, tùhng maaih Jyutping sīng diuh ge fōng faat. Leuhng go dōu yuhng luhk go sīng diuh. Yùh gwó dī hohk sāang hohk sīk ping yām ge haih túng, kéuih deih duhk Gwóng dūng wá ge ping yām gó jan wúih góng dāk hóu chīng chó.

Yale yáuh sahp gáu go sīng móuh tùhng ngh sahp yāt go wáhn móuh, tùhng maaih lohk go sīng diuh.

Deui faat yām ping yām haih hóu chīng chó, bāt gwo yi sī mh chīng chó ge, só yíh dī hohk sāang juhng yiu hohk tái jūng màhn jih.

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Chinese (Cantonese)

  Show More