Site Feedback

Cantonese Ping Yam (corrected)

Hóu mìhng hín Gwóng dūng wá mh haih ngóh ge móuh yúh. Daahn haih ngóh hohk gán Gwóng dūng wá; ngóh ge muhk bīu haih hái yih lìhng yāt ngh nìhn jī chìhn hó yíh góng Gwóng dūng wá góng dāk béi gaau làuh leih. Só yíh ngóh yiu jēung ngóh ge jīng lihk báai hái nī go muhk bīu seuhng bihn.

Yān waih jeui hóu ge hohk jaahp fōng faat haih heui gáau yàhn. Só yíh ngóh séung jī chìh néih deih ge gōng jok bōng jó néih deih ge gaau hohk lìhng hohk sāang hó yíh gan gā yùhng yih ge hohk sīk.

Yān waih yáuh dī hohk sāang pìhng sìh hái ngūk kéi hóu síu góng Gwóng dūng wá (ngóh mh wúih góng bīn yāt go). Kéuih deih yàuh sai douh daaih haih góng Yīng màhn. Sēui yìhn kéuih deih sīk tēng daahn haih mh jaahp gwaan góng. Yuht làih yuht dō hohk sāang haih gám yeuhng. Ngóh tùhng kéuih deih ge bui gíng chā mh dō yāt yeuhng.

Yān waih gám ge yùhn yān, ngóh hēi mohng néih deih hó yíh yauh fēi móuh yúh ge yàhn ge gok douh heui háau leuih.

Nī go yín góng haih gwāan yū Gwóng dūng wá ping yām ge fōng faat. Ngóh gok dāk néih deih yìh gā yuhng ge faat yām ge haih túng taai fūk jaahp. Yān waih, yāt laih: kéuih yuhng gán gáu go sīng diuh. Yih laih: kéuih yuhng gán gwok jai yām bīu.

Gáu ge sīng diuh tùhng maaih gwok jai yām bīu dōu taai fūk jaahp, tùhng maaih mh hó yíh hái dihn nóuh douh yuhng gwok jai yām bīu dá jūng màhn jih. Yān waih gám ge yùhn yān, ngóh yihng wàih yìh gā dī hohk sāang mh wúih yuhng nī go ping yām.

Bāt gwo ping yām dōu hóu yáuh yuhng, yìh ché hóu haih túng. Ping yām jí haih hohk sāang keih jūng yāt go gūng geuih.

Ngóh deih yáuh léuhng juhng léuih yìhng jyú yiu ge fōng faat: Yale tùhng màaih Jyutping. Leuhng go dōu yuhng luhk go sīng diuh.

Yale yáuh sahp gáu go sīng móuh tùhng ngh sahp yāt go wáhn móuh, tùhng maaih lohk go sīng diuh.

Yùh gwó dī hohk sāang hohk sīk ping yām ge haih túng, kéuih deih gān ga yùhng yih heui jing kok ge faat yām.

Jeui gán yiu haih dī hohk sāang yáuh sām gēi gai juhk hohk gwóng dūng wá.

Share:

 

9 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Chinese (Cantonese)

  Show More