Site Feedback

Hội thảo về Biển Đông kỳ 5 ở Hà Nội (with Hán Việt transcription)

Hội thảo về Biển Đông kỳ 5 ở Hà Nội

HÀ NỘI (NV) .- Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 5 với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực” vào các ngày 11 và 12/11/2013 tại Hà Nội.

會討 về Biển 東期 5 ở 河內

河內 (NV). - 越南組織會討國際 về Biển 東 lần 次 5 với 主題 《Biển 東: 合作為安寧 và 發展中區域》 vào 各 ngày 11 và 12/11/2013 在河內。

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=176987&zoneid=2

Share:

 

3 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More