Site Feedback

Trưò'ng

đậy là trưò'ng của An. Trưò'ng của An có 5 ló'p học. Ló'p học của An có học sinh. Cô Linh là giào viên của ló'p học của An. Cô Linh là hiến, quyên và đẹp. Cô Linh 30 tuổi. Cô Linh dạy toàn ̣̣̣̣đọc viết chính tả và hát.
An thích toàn.
An muốn là một phi công và ngưò'i bạn của mình Thi một linh cừu hỏa.

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

   

  Trưò'ng

  đậy là trưò'ng của An. Trưò'ng của An có 5 ló'p học. Ló'p học của An có học sinh. Cô Linh là giào viên của ló'p học của An. Cô Linh là hiến, quyên và đẹp. Cô Linh 30 tuổi. Cô Linh dạy toàn ̣̣̣̣đọc viết chính tả và hát.
  An thích toàn.
  An muốn là một phi công và ngưò'i bạn của mình Thi một linh cừu hỏa.

  Trường ( school: Trường học )

  Đây là trường của An. Trường An có 5 lớp học. Lớp An có ?? ( ex: lớp An có 40 học sinh ). Cô Linh là giáo viên của lớp An. Cô Linh thì hiền và đẹp ( quyên??? ). Cô linh 30 tuổi. Cô dạy tóa, đọc viết chính tả và hát.

  An thích toán.

  An muốn trở thành phi công và người bạn của mình Thi là một lính cứu hỏa

  ( He wants to become a pilot and his friend Thi want to become a firefighter :) )

  Try your best :)

  Trưò'ng Trường

  đậy Đây là trưò'ng trường của An. Trưò'ng Trường của An có 5 lớp học. Lớp học của An có ??? học sinh (how many people in An's class?). Cô Linh là giào giáo viên của lớp học của An. Cô Linh là thì hiến hiền, quyên (I don't know "quyên" what your mean) và đẹp. Cô Linh 30 tuổi. Cô Linh dạy toán, đọc viết chính tả và hát.
  An thích toàn toán.
  An muốn là trở thành/làm một phi công và người bạn của mình- Thi  một lính cứu hỏa.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More