Site Feedback

ກຽວກັບອາຊິບ

ບາດຂ້ອຍຮອຍເຽນຈົບແລ້ວ ຂ້ອຍຢາກເປັນຜູ້ແປພາສາ ແຕ່ວ່າຂ້ອຍເວົ້າພາສລາວບໍ່ເກັ່ງປານໃດ ຖ້າວ່າຂ້ອຍເປັນຜູ້ແປພາສາບໍ່ໄດ້ ຂ້ອຍຈະເປັນນັກຂຽນ ຂ້ອຍມັກເປັນນັກຂຽນ ເພາະຂ້ອຍມັກອ່ານປຶ້ມ ຂ້ອຍມັກຂຽນໜັງສື ຂ້ອຍກໍ່ມັກຈື່ໄດ້ຄວາມຫຸກສິ່ງຫຸກຢ່າງດ້ວຍພາສາ ຂຽນໜັງສືກໍສາມາດຢ່ອນອາລົນແລະລະບາຄວມກົດດັນຂອງພວກເຮົ່າ ຂ້ອຍມັກເປັນອາຊິບນີ້ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນຂ້ອຍຈະຮັບເງິງຫຼາຍໆ

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  ກຽວກັບອາຊິບ

  ບາດຂ້ອຍຮຽນຈົບແລ້ວ ຂ້ອຍຢາກເປັນຜູ້ແປພາສາ ແຕ່ວ່າຂ້ອຍເວົ້າພາສລາວບໍ່ເກັ່ງປານໃດ ຖ້າວ່າຂ້ອຍເປັນຜູ້ແປພາສາບໍ່ໄດ້ ຂ້ອຍຈະເປັນນັກຂຽນ ຂ້ອຍມັກເປັນນັກຂຽນ ເພາະຂ້ອຍມັກອ່ານປຶ້ມ ຂ້ອຍມັກຂຽນໜັງສື ຂ້ອຍກໍ່ມັກຈື່ໄດ້ຄວາມຫຸກສິ່ງຫຸກຢ່າງດ້ວຍພາສາ ຂຽນໜັງສືກໍສາມາດຢ່ອນອາລົນແລະລະບາຄວມກົດດັນຂອງພວກເຮົ່າ ຂ້ອຍມັກເປັນອາຊິບນີ້ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນຂ້ອຍຈະຮັບເງິງຫຼາຍໆ

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Lao

  Show More