Site Feedback

ກັບມາຮຽນການຂຽນພາສາລາວ

ຂ້ອຍຊື້ປື້ມເກີ່ຍວກັບພາສາລາວມາອ່ານ ຂ້ອຍມັກປື້ມນີ້ແຮງ ຂ້ອຍບໍ່ອ່ານປື້ມພາສາລາວໂດນແລ້ວ ຍາກອ່ານກັບເຂີຍນກໍ່ບໍ່ມີໄຜມາແກ້ໃຫ້ ມື້ນີ້ໄດ້ເຂີຍນຕື່ມ ຂອບໃຈຫຼາຍໆ ທີ່ຊອຍແກ້ຄຳຜິດ ຂ້ອຍອ່ານກັບຫາຂ້ອມູລພາສາລາວ ຍາກໄປທ່ຽວ ປີໃຫມ່ນີ້ຂ້ອຍສິເມືອເຮີອນ ຍາກໄປປະເທດລາວກໍບໍ່ພ້ອມ ຂອໂທດຫຼາຍໆ ຂ້ອຍຂຽນບໍ່ເຖີກ ແຕ່ຂ້ອຍຍາກຂຽນ ກາມຮຽນພາສາໃດກໍດີ ຂ້ອຍເຊົາອ່ານພາສາລາວ ຍ້ອນວ່າໄປອ່ານພາສາອັງກິດ ຍ້ອນວ່າພາສາອັງກິດກໍສຳຄັນ

Share:

 

3 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  ກັບມາຮຽນການຂຽນພາສາລາວ

  ຂ້ອຍຊື້ປຶ້ເກີ່ຍວກ່ຽວກັບພາສາລາວມາອ່ານ ຂ້ອຍມັກປຶ້ມນີ້ແຮງ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ອ່ານປຶ້ມພາສາລາວໂດນດົນແລ້ວ າກອ່ານກັບເຂີຍນຂຽນກໍ່ບໍ່ມີຜມາແກ້ໃຫ້ ມື້ນີ້ໄດ້ເຂີຍນຂຽນຕື່ມ ຂອບໃຈຫຼາຍໆ ທີ່ຊອຍຊ່ວຍແກ້ຄຳຜິດ ຂ້ອຍອ່ານກັບຫາຂ້ອມູລຂໍ້ມູນພາສາລາວ າກໄປທ່ຽວ ປີໃຫມ່ນີ້ຂ້ອຍສິເມືອເຮືອນ າກໄປປະເທດລາວກໍບໍ່ພ້ອມ ຂອຂໍໂທດຫຼາຍໆ ຂ້ອຍຂຽນບໍ່ເຖີກຖືກ ແຕ່ຂ້ອຍາກຂຽນ ກາຮຽນພາສາໃດກໍ່ດີ ຂ້ອຍເຊົາອ່ານພາສາລາວ ຍ້ອນວ່າໄປອ່ານພາສາອັງກິດ ຍ້ອນວ່າພາສາອັງກິດກໍ່ສຳຄັນ

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Lao

  Show More