Site Feedback

تعطیلات

در این تعطیلان زمستان،من خیلی کار دارم.من حتما' برای یاد گرفتن انگلیسی در شهر شی ان می مانم.بعدا' من به شهر ما برمی گردم. من خیلی وقت پدر و مادرم را ندیده ام.دلم از دوری آنها تنگ می شود.

چون تعطیلات زمستان طولانی است،پس نیاز است که هر روز فارسی را درس بخوانم.بعد از نوروز ،من برای دیدن عمو به خانه اش خواهم رفت. من از عموی من خیلی خوشم می آید.او مهربان است و به پختن غذا خیلی سلیقه دارد.

این برنامهء تعطیلات من است. ممنون

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  درست/اشتباه

   

  تعطیلات

  در این تعطیلات ن زمستان امسال،من خیلی کار دارم.من حتما'  باید برای یاد گرفتن انگلیسی در شهر شی ان می بمانم وبعدا' من به شهر خودمان برمی گردم. من خیلی وقت است که پدر و مادرم را ندیده ام.دلم از دوری برای آنها تنگ شده است می شود.

  چون تعطیلات زمستان طولانی است،پس نیاز است که می توانم هر روز فارسی را درس بخوانم (بخاطر طولانی بودن تعطیلات زمستانی می توانم هر روز فارسی بخوانم).بعد از نوروز ،من برای دیدن عمویم به خانه اش خواهم رفت. من از عمویم من را خیلی دوست دارم خوشم می آید.او مهربان است و در به پختن غذا خیلی سلیقه دارد.

  این برنامهء تعطیلات من است. ممنون

  تعطیلات

  در این تعطیلان  (تعطیلات) زمستان (زمستانی)،من خیلی کار دارم.من حتما' برای یاد گرفتن (یاد گیری زبان ) انگلیسی در شهر شی ان می مانم(خواهم ماند).بعدا' من به شهر(خودمان) ما برمی گردم (باز خواهم گشت). من خیلی وقت (است که) پدر و مادرم را ندیده ام.دلم از دوری آنها تنگ می شود(شده است )د.

  چون (از آنجایی که) تعطیلات زمستان طولانی است،پس نیاز است (بهتر است ) که هر روز فارسی را درس بخوانم.بعد از نوروز ،من برای دیدن عمو(عمویم) به خانه اش خواهم رفت. من از عموی من (عمویم) خیلی خوشم می آید.او مهربان است و به (در) پختن غذا خیلی سلیقه دارد.

  این برنامهء تعطیلات من است. ممنون

  green is not wrong but you'd better ...

  red:wrong

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More