Site Feedback

My second all Viet entry

Trong nhá cua bạn trai cua mẹ cua em họ của mình...có hái cường người.
Một, người là mẹ cua em họ. Bà nay thích lạm phiền trong nhà và uống rượu. Bà nay không muốn nhớ ̣̣(anything) bất cứ điềt gì cua của người khác...nhung mà muốn người ta hài nhớ chuyện của bà nay.

Hai, đàn ông bạn của cô ta...tôi muốn nghĩ tạo sáo, bà nay yêu hắn. Hắn là một người ̣có tư tưởng xấu (bad thoughts). Không có ai muốn cười chuyện nay y Không có ai muốn nghe chuyện nay.

Tôi không hiểu máy chuyện của mày người xưa! Trong thành phố nay có nhiếu người trắng (99.9% người mỹ trắng). Những người mỹ trắng trong thành phố ghét ̣máy người ở nước ngoài.

Share:

 

3 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  My second all Viet entry

  Trong nhá nhà cua của bạn trai cua của mẹ cua của em họ của  mình (avoid repeating word "của", you can use "em họ mình", it is ok)..có hái cường hai người (I guess you mean that "there are 2 persons" = "có hai người"!)

  Một, người Một người (don't have the comma here) là mẹ cua em họ (In Vietnam, "mẹ của em họ - mother of your cousin" = "cô, dì - aunt", "thím, mợ -your uncle's wife"). Bà nay này thích lạm làm phiền trong nhà và uống rượu. Bà nay này (to avoid repeating "bà này", you can use "bà ta") không muốn nhớ ̣̣(anything) bất cứ điềt điều gì cua của người khác...nhung nhưng mà muốn người ta hài phải nhớ chuyện của bà nay mình.

  Hai, đàn Người thứ hai là ông bạn của cô ta...tôi muốn nghĩ tạo sáo, bà nay yêu hắn. Hắn là một người ̣có tư tưởng xấu (bad thoughts). Không có ai muốn cười chuyện nay y Không có ai muốn nghe chuyện nay.

  Tôi không hiểu máy mấy chuyện của mày người xưa! Trong thành phố nay này có nhiếu nhiều người da trắng (99.9% người mỹ da trắng). Những người mỹ da trắng trong thành phố ghét ̣máy mấy người ở nước ngoài.

   

  P.s. your mistake is almost in spelling. there are some places that I cannot understand what you mean, therefore, I cannot correct. Such as: "Bà nay thích lạm phiền trong nhà và uống rượu", you mean that she drinks and annoys in house?. If that, you could use "bà này thích uống rượu và quậy phá trong nhà". and the second paragraph "Không có ai muốn cười chuyện nay y Không có ai muốn nghe chuyện nay.", I don't know what you mean. 

  hope that with some corrections above could help you more in learning Vietnamese

  My second all Viet entry

  Trong nhá nhà ca bạn trai ca mẹ ca em họ của mình (@__@) ...có hai cường người.
  Một người là mẹ ca em họ. Bà này thích làm phiền trong nhà (làm phiền mọi người trong nhà/ làm phiền người khác :ok)và uống rượu. Bà này không muốn nhớ bất cứ điều gì cua của người khác...nhưng lại ("nhưng lại" more natural ) muốn người ta hài phải nhớ chuyện của bà này (mình).

  Hai (what???) Người thứ hai (người kia) là đàn ông bạn của cô ta...tôi muốn ("tôi muốn" -> chị want to???) nghĩ tạo sao, bà này yêu hắn (tôi không hiểu tại sao bà này yêu hắn). Hắn là một người ̣có tư tưởng xấu. Không có ai muốn cười chuyện này và cũng không có ai muốn nghe chuyện này.

  Tôi không hiểu (my) chuyện của myà người xưa ("người xưa" em have no idea =.= ) ! Trong thành phố này có nhiu người Mỹ trắng (99.9% người Mỹ trắng). Những người Mỹ trắng trong thành phố ghét ̣my người nước ngoài. 

   

  là là lạ lạ :P

  mình không hiểu hết những gì bạn viết, nhưng theo mình hiểu là như thế này
  My second all Viet entry
  Trong nhà bạn trai của mẹ em họ của mình...có hai người.
  Một người là mẹ cua em họ mình, bà nay thích làm phiền mọi người trong nhà và uống rượu. Bà này không muốn nhớ ̣̣(anything) bất cứ điềt gì của của người khác, nhưng lại muốn người ta nhớ chuyện của mình.

  Người thứ hai là bạn của bà ấy, tôi không biết tại sao bà nay yêu hắn. Hắn là một người ̣có tư tưởng xấu (bad thoughts).

  Tôi không hiểu mấy chuyện của mấy người xưa! Trong thành phố này có nhiếu người da trắng (99.9% người mỹ da trắng). Những người mỹ da trắng trong thành phố ghét ̣mấy người ở nước ngoài khác.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More