Site Feedback

جمله ها

امیدوار:امیدوارم خانوادهء شما سلامت بشوند. 1
دلتنگ شدن:من از دوری مادرم دلتنگ شدم 2.
قول دادن:او به من قول داد که فردا بیا اینجا به من کمک کند. 3
نزدیک بودن:اینجا خشک است نزدیک است که صحرا می شود. 4
آنقدر که:هوای این روزها آنقدر آلوده است که همه سخت نفس مئ کشند. 5
رواج داشتن:سالهای اخیر زبان فارسی در جامعهء چین یواش یواش رواج می دارد. 6
تزیین:من دوست دارم اتاقم را تزیین بدهم. 7
یافتن:مردم چین شهر شی ان را یک شهر قدیمی می یابند. 8
مربوت به:مربوت به زندگی خارجی،او خیلی صحبت کرد 9.
ماهر:او در تعمیر کردن مبایل ماهر است. 10
نگه داشتن:لطفا چیزهای من را نگه دارید .11
مقابل:او مقابل من ایستاد 12.
بهتربودن:بهتر است که یک مبایل جدید بخرید 13.
هرچه که:هرچه که دوست دارید،به من بگو .14
سخت:این کار برای من سخت است.لطفا به من کمک کنید 15
دل...خواستن:دلم می خواهد سالهای آینده در شهر پکن زندگی کنم 16.
سلیقه:سلیقهء این دو نقاشی مختلف است 17.
بجا:این گلهل گذاشتن اینجا خیلی بجا ست 18.
شبیه:قیافهء این پسر شبیه مادرش نیست .19
خبر:لطفا ستاره را با خبر کنید .20

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  اشتباه/صحیح

  جمله ها

  امیدوار بودن:امیدوارم خانوادهء شما سلامت باشند بشوند. 1
  دلتنگ شدن:من از دوری مادرم دلتنگ شدم 2.
  قول دادن:او به من قول داد که فردا بیاید اینجا و به من کمک کند(او قول داد فردا برای کمک کردن به من اینجا بیاید ). 3
  نزدیک بودن:اینجا خشکسالی است و نزدیک است که تبدیل به صحرا می شود. 4
  آنقدر که:هوای این روزها آنقدر آلوده است که همه به سختی سخت نفس مئ کشند. 5
  رواج داشتن:در سالهای اخیر زبان فارسی در جامعهء چین یواش یواش به تدریج رواج پیدا کرده است می دارد. 6
  تزیین:من دوست دارم اتاقم را تزیین بکنم بدهم. 7
  یافتن:مردم چین شهر شی ان را یک شهر قدیمی می دانند یابند. 8

  (از فعل یافتن در موقعی استفاده می شود که چیزی را گم کرده باشی)
  مربوط ت به:مربوت به زندگی خارجی،اودر ارتباط با زندگی خارجی ها خیلی صحبت کرد 9.
  ماهر:او در تعمیر کردن موبایل ماهر است. 10
  نگه داشتن:لطفا چیزهای من را نگه دارید .11
  مقابل:او مقابل من ایستاد 12.
  بهتربودن:بهتر است که یک موبایل جدید بخرید 13.
  هرچه که:هرچه که دوست دارید،به من بگو .14
  سخت:(انجام) این کار برای من سخت است.لطفا به من کمک کنید 15
  دل...خواستن:دلم می خواهد سالهای آینده در شهر پکن زندگی کنم 16.
  سلیقه:سلیقهء این دونفر در نقاشی  با هم متفاوت مختلف است 17.
  بجا:این گلهل گذاشتن این گلها در اینجا خیلی بجا ست 18.
  شبیه:قیافهء این پسر شبیه مادرش نیست .19

  خبر:لطفا ستاره را با خبر کنید .20


  ** موفق باشی.

   

   

  امیدوار:امیدوارم خانوادهء شما سلامت باشند. 1
  دلتنگ شدن:من از دوری مادرم دلتنگ شدم 2.
  قول دادن:او به من قول داد که فردا به اینجا بیاید و به من کمک کند. 3
  نزدیک بودن:اینجا خشک (خشکسالی) است، نزدیک است که صحرا شود. 4
  آنقدر که:هوای این روزها آنقدر آلوده است که همه سخت نفس مئ کشند. 5
  رواج داشتن:در سالهای اخیر زبان فارسی در جامعهء چین یواش یواش (به تدریج) رواج پیدا می‌کند. 6
  تزیین:من دوست دارم اتاقم را تزیین کنم. 7
  یافتن:مردم چین شهر شی ان را یک شهر قدیمی می دانند. 8

  توضیح: یافتن بیشتر به معنای پیدا کردم یک شی گم شده است
  مربوط به:مربوت به زندگی خارجی،او خیلی صحبت کرد 9.

  صحبتهای او بیشتر مربوط به زندگی خارجی بود.
  ماهر:او در تعمیر کردن مبایل ماهر است. 10
  نگه داشتن:لطفا چیزهای من را نگه دارید .11
  مقابل:او مقابل من ایستاد 12.
  بهتربودن:بهتر است که یک مبایل جدید بخرید 13.
  هرچه که:هرچه که دوست دارید،به من بگوید .14
  سخت:این کار برای من سخت است.لطفا به من کمک کنید 15
  دل...خواستن:دلم می خواهد سالهای آینده در شهر پکن زندگی کنم 16.
  سلیقه:سلیقهء این دو نقاش مختلف است 17.

  توضیح: سلیقه مربوط به افراد هست
  بجا:این گلهل گذاشتن اینجا خیلی بجا ست 18.

  گذاشتن این گلها در اینجا خیلی بجا است
  شبیه:قیافهء این پسر شبیه مادرش نیست .19

  خبر:لطفا ستاره را با خبر کنید .20

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More