Site Feedback

داستاني نگه داشتن

ان در شب كه هوا بسيار داغ على در خانه به تنهايى مي خوابيد. بيدار شد براى ما نوشيدن و به اشپز خانه رفت. از ان از اتاق صداهاى امد. على گوش داد زماني. نه توانست داشت چه خواهر كند و فرياد زد: كيستيد؟ كيستيد؟ مردي از اتاق جواب گفت: كسي! كسي!

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  داستاني نگه داشتن

  ان در شب كه هوا بسيار داغ على در خانه به تنهايى مي خوابيد. بيدار شد براى ما نوشيدن و به اشپز خانه رفت. از ان از اتاق صداهاى امد. على گوش داد زماني. نه توانست داشت چه خواهر كند و فرياد زد: كيستيد؟ كيستيد؟ مردي از اتاق جواب گفت: كسي! كسي!

   

  در شبی که هوا بسیار گرم بود علی به تنهایی در خانه خوابیده بود. او بیدار شد و برای نوشیدن به آشپزخانه رفت. از اتاق دیگر صداهایی آمد. علی گوش ایستاد.نمی دانست چه کار باید کند. فریاد زد : کیستید؟ کیستید؟

  اشتباه/درست


  داستاني نگه داشتن نوشتن داستان

  ان در شب كه هوا بسيار گرم بود. داغ على در خانه تنها بود.به تنهايى مي خوابيد. بيدار شد براى ما نوشيدن اب بیدار شد و به اشپز خانه رفت. از ان از اتاق صدایی شنید هاى امد. على گوش داد زماني. نه توانست داشت نمی دانست چه خواهر کار كند. و فرياد زد:چه کسی انجا است؟ كيستيد؟ كيستيد؟ مردي از اتاق جواب داد گفت: منم ! منم!كسي! كسي!

   

   

  ** موفق باشی.^_^

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More