Site Feedback

रुन्ध्, कृ

अस्माकम् बान्धवेभ्यो धनम् ददतम् माम् सदा मम ज्येष्ठो भ्राता अरुणत् । तम् पापमेवाश्रयेत् ।
तस्या: ज्ञातिभ्यो धनम् ददतीम् ताम् तस्या: श्वसा रुणद्धि । एवम् दुष्कर्म ताम् कुर्वतीमपि पापमेवाश्रयेत् ।

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Sanskrit

  Show More