Site Feedback

Viet/Eng 3/13/14

1) I think some Vietnamese students at my school...dislike their own ethnicity.
Tôi nghĩ rằng sinh viên (Viet)tại trường học của tôi...không thích sắc tộc của họ.

2) They tell everyone that they are Chinese.
Họ nói với tất cả mọi người họ là người Trung Quốc.

3)But I realize...it was their natural behavior.
Nhưng tôi nhận ra ... đó là hành vi tự nhiên của họ.

4) They only befriends with people who they can control.
Họ chỉ là bạn bè với những người mà họ có thể kiểm soát.

5) Their friends believe every lie that comes out of their mouth.
Bạn bè của họ tin rằng mọi lời nói dối mà đi ra khỏi miệng của họ.

6) They told me they hate Chinese people.
Họ nói với tôi, họ ghét người Trung Quốc.

7) I don't want to befriends with Vietnamese people at my school.
Tôi không muốn làm bạn với với người Việt Nam ở trường của tôi.

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Viet/Eng 3/13/14

  1) I think some Vietnamese students at my school...dislike their own ethnicity.
  Tôi nghĩ rằng sinh viên (Viet)tại trường học của tôi...không thích sắc tộc của họ.

  2) They tell everyone that they are Chinese.
  Họ nói với tất cả mọi người họ là người Trung Quốc.

  3)But I realize...it was their natural behavior.
  Nhưng tôi nhận ra ... đó là hành vi tự nhiên của họ.

  4) They only befriends with people who they can control.
  Họ chỉ là bạn bè với những người mà họ có thể kiểm soát.

  5) Their friends believe every lie that comes out of their mouth.
  Bạn bè của họ tin rằng mọi lời nói dối mà đi khỏi ra từ cửa  miệng của họ. It's more Vietnamese!


  6) They told me they hate Chinese people.
  Họ nói với tôi, họ ghét người Trung Quốc.

  7) I don't want to befriends with Vietnamese people at my school.
  Tôi không muốn làm bạn với với người Việt Nam ở trường của tôi.

  Anyways your Vietnamese is good

  Viet/Eng 3/13/14

  1) I think some Vietnamese students at my school...dislike their own ethnicity.
  Tôi nghĩ rằng sinh viên (Viet)tại trường học của tôi...không thích sắc tộc của họ.

  2) They tell everyone that they are Chinese.
  Họ nói với tất cả mọi người họ là người Trung Quốc.

  3)But I realize...it was their natural behavior.
  Nhưng tôi nhận ra ... đó là hành vi tự nhiên của họ.

  4) They only befriends with people who they can control.
  Họ chỉ là bạn bè với những người mà họ có thể kiểm soát.

  5) Their friends believe every lie that comes out of their mouth.
  Bạn bè của họ tin rằng vào mọi lời nói dối mà đi ra khỏi miệng của họ.

  6) They told me they hate Chinese people.
  Họ nói với tôi, họ ghét người Trung Quốc.

  7) I don't want to befriends with Vietnamese people at my school.
  Tôi không muốn làm bạn với với người Việt Nam ở trường của tôi.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More