Site Feedback

1/16/14

1)She told the truth!
1) Em này nói với sự thật!

2) On her presentation, she said she is Vietnamese! HAHAHa!
2) Trình bày của em này, em này cho biết em là người Việt Nam! Hahaha!

3) I told you she was lying being half Chinese.
Tôi đã nói với bạn, em này ấy đã nói dối được một nửa của Trung Quốc. :)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) I'm learning how to read Chinese.
Tôi đang học cách đọc tiếng Trung Quốc.

5) Learning two/three characters is good for a start.
Học hai/ba ký tự là tốt để bắt đầu.

6) I am happy that I am working on this goal.
Tôi hạnh phúc mà tôi đang làm việc trên mục tiêu này. (?)

7) Typing Chinese characters is a bit easier than writing Chinese characters.
đánh máy tự Trung Quốc la (easier) than viết.

------------------------------------------------------------------------------
8) One year of learning Vietnamese from italki users~no real progress. :(
Một năm roi~tôi học tiếng Việt và italki users và bạn cưa italker users~no real progress.:(

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  1/16/14

  1)She told the truth!
  1) Em này nói với sự thật!

  2) On her presentation, she said she is Vietnamese! HAHAHa!
  2) Theo lời trình bày của em này, em này cho biết em là người Việt Nam! Hahaha!

  3) I told you she was lying being half Chinese.
  Tôi đã nói với bạn, em này ấy đã nói dối được một nửa của Trung Quốc. :)

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4) I'm learning how to read Chinese.
  Tôi đang học cách đọc tiếng Trung Quốc.

  5) Learning two/three characters is good for a start.
  Học hai/ba ký tự là tốt để bắt đầu.

  6) I am happy that I am working on this goal.
  Tôi hạnh phúc  khi tôi đang làm việc trên theo mục tiêu này.

  7) Typing Chinese characters is a bit easier than writing Chinese characters.
  đánh máy tự Trung Quốc la thì (easier) dễ hơn than so với viết.

  ------------------------------------------------------------------------------
  8) One year of learning Vietnamese from italki users~no real progress. :(
  Một năm roi~tôi học tiếng Việt  từ italki users những bạn trên italki và bạn cưa italker users~no real progress.  CÂU này chị viết khó hiểu quá

   

  1/16/14

   

  She in English is for a third person, which in Vietnamese can be translated to a number of words such as "cô đó", "bà đó", "dì đó", depending on the relationship between you two.

  "Em" is for second person, which is the one you are talking to.

   

  1)She told the truth!
  1) Em này nói với sự thật!

  Cô ấy nói sự thực! (không có "với")

  2) On her presentation, she said she is Vietnamese! HAHAHa!
  2) Trình bày của em này, em này cho biết em là người Việt Nam! Hahaha!

  Trong phần trình bày của cô đó, cô cho biết cô là người Việt Nam!

  - "On her presentation" needs to be translated as "trong phần trình bày"

  - "cho biết" is a very formal way for "to say", you can informally say "nói"

  3) I told you she was lying being half Chinese.
  3) Tôi đã nói với bạn, em này ấy đã nói dối được một nửa của Trung Quốc. :)

  Tôi đã nói với bạn, em ấy đã nói dối về việc mình có một nữa gốc Hoa.

  - either "em ấy" or "em này" but not "em này ấy"

  - the phrase "being half Chinese" cannot be translated literally into Vietnamese (that is as far as I know), so I am giving you how I normally say that.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4) I'm learning how to read Chinese.
  Tôi đang học cách đọc tiếng Trung Quốc.

  5) Learning two/three characters is good for a start.
  5) Học hai/ba ký tự là tốt để bắt đầu.

  Học hai/ba ký tự là cách tốt để bắt đầu.

  - In actual Vietnamese, you need to add the word "cách", which, in English, is "a good way for a start".

  6) I am happy that I am working on this goal.
  6) Tôi hạnh phúc mà tôi đang làm việc trên mục tiêu này. (?)

  Tôi hạnh phúc vì tôi đang thực hiện mục tiêu này.

  - "làm việc" is to work, as in doing a job, for money

  7) Typing Chinese characters is a bit easier than writing Chinese characters.
  7) đánh máy tự Trung Quốc la (easier) than viết.

  Đánh máy ký tự Trung Quốc thì dễ hơn viết.

  - "typing character" is "đánh máy ký tự"


  ------------------------------------------------------------------------------
  8) One year of learning Vietnamese from italki users~no real progress. :(
  8) Một năm roi~tôi học tiếng Việt và italki users và bạn cưa italker users~no real progress.:(

  Một năm rồi tôi học tiếng Việt từ các thành viên italki ~ không có gì tiến bộ

  - "no real progress" literally means "không có tiến bộ thực sự", which is the way people normally say, "không có gì tiến bộ", I think, makes more sense.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More