Site Feedback

Viet/Eng 1/31/14 or 4/1/14

new vocab:
1) provoke = kích động

1) I think she is lonely
1) Tôi nghĩ em ấy là cô đơn.

2) I don't know why she wants to make friends with some people, who she can't communicate.
2)Tôi không biết tại sao em ấy muốn làm bạn bè với một số người, em nay không thể nói cùng một ngôn ngữ.

rough translation I don't know why she wants to make friends with some people when she can't speak the same language.

3) I don't know why people are looking for friends on the internet.
3) Tôi không biết tại sao mọi người đang tìm kiếm bạn bè trên internet.

4) When making friends, the friend must understand what the other person is saying.
4)Khi làm cho bạn bè, bạn bè phai hiểu biết những gì người khác đang nói.

5) I cannot befriends with someone if language is a problem.
5)Tôi không thể làm bạn với một người nào nếu ngôn ngữ là một

6) I think this (pronoun) likes to provoke people.
6)em gái này thích khiêu khích người.

7) I deleted her from my contact list.
7)tôi xoa em này (from my contact list.)

Share:

 

3 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Viet/Eng 1/31/14 or 4/1/14

  new vocab:
  1) provoke = kích động

  1) I think she is lonely
  1) Tôi nghĩ em ấy cô đơn.

  2) I don't know why she wants to make friends with some people, who she can't communicate.
  2)Tôi không biết tại sao em ấy muốn làm bạn với một số người, những người mà em này không thể nói cùng một ngôn ngữ.

  rough translation I don't know why she wants to make friends with some people when she can't speak the same language.

  3) I don't know why people are looking for friends on the internet.
  3) Tôi không biết tại sao mọi người đang tìm kiếm bạn bè trên internet.

  4) When making friends, the friend must understand what the other person is saying.
  4)Khi làm bạn bè kết bạn, bạn bè phi hiểu biết những gì người khác đang nói.

  5) I cannot befriends with someone if language is a problem.
  5)Tôi không thể làm bạn với một người nào nếu ngôn ngữ là vấn đề

  6) I think this (pronoun) likes to provoke people.
  6) em gái này thích khiêu khích người khác.

  7) I deleted her from my contact list.
  7)tôi xóa em này (from my contact list.)

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More