Site Feedback

Demonstrative pronoun usage

के एते? का: एता:?
का तासाम् वृत्ति:?
सा हरेर्दुहिता।
तस्या नाम किम्?
कस्मै राम एवमकथयत्?
आत्मनो मितत्राणाम् कानि स: स्मरति?

ता: तस्माद्देशात् आगमन् यस्य शूद्रको राजास्ति ।
आत्मन​: समीपे तिष्ठन्तीर्दासी: सा देवी कुसुमान्यानेतुमादिशत्।
तासाम् का: गायन्ति?
केनेतत्पुस्तकम् निहितम्?
क्व ते जना: ये तेभ्यो ग्रामेभ्य​: आगमन् ?

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Sanskrit

  Show More