Site Feedback

How to study Vietnamese languages?

How to learn Vietnamese languages?
- Làm thế nào để học tiếng Việt?

What's the best abbroach to learn Vietnameses languages?
- Phương pháp nào tốt nhất để học tiếng Việt?

How to learn Vietnamese languages faster?
- Làm thế nào để học tiếng Việt nhanh hơn?

Should beginners need to learn 4 skills at the same time ?
- Những bạn mới bắt đầu có nên học 4 kỹ năng cùng lúc không?

I hope that I can help you find your right answear. I will help you learn Vietnamese like the abbroach that I learn English now.

- Tôi hy vọng rằng tôi có thể giúp bạn tìm ra câu trả lời tốt. Tôi sẽ giúp bạn học tiếng Việt giống như cách mà tôi học tiếng Anh bây giờ.

Thank you so much to make friend with me.
- Cảm ơn rất nhiều vì đã làm bạn với tôi.

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  How to study Vietnamese languages.

  How do you learn Vietnamese languages? or What do you do to learn Vietnamese?
  - Làm thế nào để học tiếng Việt?

  What's the best abbroach approach to learning Vietnamese languages?
  - Phương pháp nào tốt nhất để học tiếng Việt?

  How to learn do you learn Vietnamese languages faster?
  - Làm thế nào để học tiếng Việt nhanh hơn?

  Should beginners need to learn 4 skills at the same time?
  - Những bạn mới bắt đầu có nên học 4 kỹ năng cùng lúc không?

  I hope that I can help you find your the right answer. I will help you learn Vietnamese using the approach that I'm using now to learn English

  - Tôi hy vọng rằng tôi có thể giúp bạn tìm ra câu trả lời tốt. Tôi sẽ giúp bạn học tiếng Việt giống như cách mà tôi học tiếng Anh bây giờ.

  Thank you so much to make for becoming friends with me.
  - Cảm ơn rất nhiều vì đã làm bạn với tôi.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More