Site Feedback

བེ་ཊི་ན་བོད་སྐད་ལ་འབྲི་གི་འདུག་

ང་བེ་ཊི་ན་ཡིན། པོ་ལནྜའི་ཡུལ་ནས་ཡིན། ལོ་༢༠ ཡིན། བོན་པོ་ཡིན། ལ་སྲིང་མོ་གཅིག་དང་སྤུན་ཟླ་ཡོད། སྲིང་མོའི་མཚན་འཌག་མ་ར་སྤུན་ཟླ་གི་མཚན་ཀ་མིལ་རེད། འཌག་མ་ར་ལགས་ལོ་༡༥རེད། ཀ་མིལ་ལགས་ལོ་༡༧ རེད། ངའི་སྤུན་ཚོ་དང་ཕ་མནམ་དུ་གནས་པ་གི་འདུག། ང་འཇར་མ་ནང་ལ་གི་ཡོད། ངའི་སྙིང་སྡུག་ཕིར་འ་ཇར་མ་ལ་སླེབ་པ་ཡིན། ང་བོད་སྐད་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོ་ལ་ནྜའི་ཡུལ་ནང་དུ་ནང་པའི་གླིང་ཡོད། གནས་སྐབས་རིང་བདེ་མོ།

རི་མོ་ http://iamtibetan.wordpress.com/ ནས་རེད་

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Tibetan

  Show More