Site Feedback

Sentences 21

 

Do you have a camera? - - no I don't
em có một máy ảnh không? - - dạ không

Ask if he has a phone. - - Yes, he has a cellphone
hỏi nếu anh ấy có một điện thoại - - Ử, anh ấy có một điện thoại di đông

Ask if he has a dog. - - No, he doesn't have a dog he has two cats
hỏi nếu anh ấy có một con chó - - không, anh ấy không có con chó, anh ấy có hai con mèo

Ask if he has a smart phone - - no, he doesn't have a smartphone. His cellphone is old
hỏi nếu anh ấy có một điện thoại thông minh - - không, anh ấy không có điện thoại thông minh, điện thoại di đông của anh ấy cũ

Ask if he has a watch - - yes he has a watch
hỏi nếu ông ấy có một đông hò - - vang, ông ấy có một đông hò

Ask if he has any brothers or sisters - - yes he has 2 older brothers and 2 younger sisters
Hỏi nếu anh ấy có anh chị em - - có, anh ấy có hai anh trai và hai em gái

I don't have a computer
tôi không có một máy vi tinh

He has several brothers and sisters
anh ấy có một số anh chị em

They have 2 children
Chú Cô có hai đưa con

She doesn't have her keys. She forgot them at home
Chị ấy không có chia khỏa, chị ấy đã quên nó ở nhà

He has a new job
anh ấy có một công việc mới

They don't have much money
họ không có nhiều tiền

hey, do you have an umbrella?
oi, em có một Ô không?

We have a lot of work to-do
chúng tôi có nhiều việc để làm

I don't have your phone number
tôi không có số điện thoại của bạn

Does your father drive a new car?
Bổ của em lại xe mới không?

How much money do you have with you?
em có bao nhiều tiền vời em?

She doesn't have a car, she goes everywhere by bus
Cô ấy không có một xe, cô ấy đi khắp nơi băng xe buýt

They like animals. They have 3 dogs and 2 cats
người ta thích động vật. người ta có ba con chó và hai con mèo

Henry isn't happy, he has a lot of problems
em Henry không vui, em ấy có nhiều vấn đề

They don't read much, they don't have many books
họ không đọc nhiều lắm, họ không có nhiều sách

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More