Site Feedback

tiếng Tây Ban Nhà

 

Tôi đã học tiếng Tây Ban Nhà ở lớp thứ mười môt và lớp thứ mười hai. Ở lớp mười một tôi không muốn học tiếng TBN, tôi vẽ và không lắng nghe giáo. Nhưng ở lớp thứ mười hai tôi muốn học tiếng TBN. Bay giớ, tôi nghĩ tiếng TBN là một ngữ rất quan trọng ở Mỹ vã ở Alabama. Vì nhiểu người Mehican sống ở dây. Và những người Mehican không có thễ nói tiếng Anh. Tôi nghĩ người nên học một ít ngữ cuả nườc ầy nễu sống nươc khàc nhau ấy. vì nếu người không có thễ nói hay hiểu ngữ quôc người không có thễ làm việc và sống rất giởi.

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

   

  tiếng Tiếng Tây Ban Nhà Nha

  Tôi đã học tiếng Tây Ban Nhà Nha ở lớp thứ mười môt và lớp thứ mười hai. Ở lớp mười một tôi không muốn học tiếng TBN, tôi vẽ và không lắng nghe giáo viên. Nhưng ở lớp thứ mười hai tôi muốn học tiếng TBN. Bay giớ Bây giờ, tôi nghĩ tiếng TBN là một ngôn ngữ rất quan trọng ở Mỹ ở Alabama. Vì nhiểu người Mehican (Vietnamese: Mê-hi-cô) sống ở dây đây. Và những người Mehican không thễ thể nói tiếng Anh. Tôi nghĩ mọi người nên học một ít ngôn ngữ cuả nườc nước ầy nễu nếu sống  nươc nước khàc khác nhau ấy. vì nếu người đó không có thễ thể nói hay hiểu ngôn ngữ quôc gia đang sống thì người đó không thễ thể làm việc và sống rất giởi. tệ (= bad)


  Notes:

  - In Vietnamese we dont use "lớp thứ mười một", "lớp thứ mười hai". We just say: "lớp mười một", "lớp mười hai"

  - We have a clause: Nếu ..... thì (like If .... then in English)

  Ex: Nếu trời mưa thì tôi ở nhà. 

       Nếu một người không thể nói hay hiểu ngôn ngữ quốc gia đang sống thì người đó không thể làm việc hay giao tiếp được

  Tiếng Tây Ban Nha

  Tôi đã học tiếng Tây Ban Nha ở lớp thứ mười môt và lớp thứ mười hai. Ở lớp mười một tôi không muốn học tiếng TBN, tôi vẽ và không lắng nghe giáo viên ( teacher ). Nhưng ở lớp thứ mười hai tôi muốn học tiếng TBN. Bây giờ, tôi nghĩ tiếng TBN là một ngôn ngữ ( language ) rất quan trọng ở Mỹ và ở Alabama. Vì nhiểu người Mehican sống ở dây, và những người Mehican không thể nói tiếng Anh. Tôi nghĩ mọi người nên học một ít ngôn ngữ cuả nườc y nếu sống (ở ) nhiều nước khác nhau ấy. ( recommend : Tôi nghĩ mọi người nếu như sống ở nhiều nước khác nhau thì nên học ngôn ngữ của các nước đó ). Vì nếu mọi người không có th nói hay hiểu ngữ quôc (quốc ngữ ) thì người không thể làm việc và sống rất giởi ( tệ = bad ).

   

  Good job ! keep trying !

  Linh from Vietnam

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More