Site Feedback

Sentence 39

 

How long have you lived in this house?
bạn đã sồng ở nhà nay bao lâu rồi?

Is that a new coat? - - No, I've had this coat for a long time
ao khoác nay mới không? - - không, tôi có ao khoác nay lâu rồi

Mark is in Seattle right now. He's been there for the last three days
anh Mark ở Seattle bây giờ. Anh ấy được ở đó cach đây ba ngay rồi

Yen is in Brazil. She's been there for three days
Chị Yen ở braxin. Chị ấy ở đó ba ngay

Today is Wednesday. Shes been there since Monday
Hôm nay là thứ tư. Chị ấy ở đó kể từ thừ hai

Linh has been in Canada for six months
em Linh ở Canada sau tháng rồi

Linh has been in Canada since January
em Linh ở Canada từ khi Tháng một

We've been waiting two hours.
chúng tôi đợi được hai tiếng

We've been waiting since nine o'clock
chúng tôi chờ được từ chin giờ sáng

I've lived in Toronto for a long time
Tôi sồng ở Toronto lâu lắm

I've lived in Toronto since I was ten years old
Tôi sồng ở Toronto từ tôi mười tuổi

Jenny started her new job three weeks ago
em Jenny đã bất đằu là, việc mới ba tuần trườc

When did Nam leave? -- He left 10 minutes ago
em Nam đi ra khi nào? - - em ấy đi ra mười phút trườc

I had dinner an hour ago
tôi đã ăn tối một tiếng trườc

Life was very different a hundred years ago
cuộc sồng rất khác nhau so với một trăm năm trườc

When did Huong arrive in Montreal?
khi nào em Huong đến ở Montreal?

She arrived in Montreal three days ago
em ấy đã đến ở Montreal ba ngay trườc

How long has she been in Montreal?
em ấy lại ở Montreal bao lầu rồi?

She's been in Montreal for three days
em ấy được ở Montreal cach đây ba ngay

My aunt lived in Vietnam for fifteen years
Cô của tôi đã sồng ở Vietnam cho mười lăm năm trườc

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Sentence 39

  How long have you lived in this house?
  bạn đã sồng sống ở nhà nay này bao lâu rồi?

  Is that a new coat? - - No, I've had this coat for a long time
  ao khoác nay mới không? Đó là áo khoác mới hả? - - không, tôi có ao khoác nay áo khoác này lâu rồi

  Mark is in Seattle right now. He's been there for the last three days
  Hiện tại anh Mark đang ở Seattle bây giờ. Anh ấy được ở đó cach đây được ba ngay rồi

  Yen is in Brazil. She's been there for three days
  Chị Yen đang ở braxin. Chị ấy ở đó ba ngay được ba ngày rồi.

  Today is Wednesday. Shes been there since Monday
  Hôm nay là thứ tư. Chị ấy ở đó kể từ thừ hai

  Linh has been in Canada for six months
  em Linh ở Canada được sáu sau tháng rồi

  Linh has been in Canada since January
  em Linh ở Canada từ khi Tháng một tháng một.

  We've been waiting two hours.
  chúng tôi đã đợi được hai tiếng rồi

  We've been waiting since nine o'clock
  chúng tôi chờ được từ chin chín giờ sáng

  I've lived in Toronto for a long time
  Tôi sồng sống ở Toronto lâu lắm rồi

  I've lived in Toronto since I was ten years old
  Tôi sồng sống ở Toronto từ lúc tôi mười tuổi

  Jenny started her new job three weeks ago
  em Jenny đã bất đằu là, bắt đầu công việc mới từ 3 tuần trước việc mới ba tuần trườc

  When did Nam leave? -- He left 10 minutes ago
  em Nam đi ra khi nào? - - em ấy đi ra mười phút trườc

  I had dinner an hour ago
  tôi đã ăn tối một tiếng trườc

  Life was very different a hundred years ago
  cuộc sồng sống rất khác nhau so với một trăm năm trườc

  When did Huong arrive in Montreal?
  khi nào em Huong đến ở Montreal?

  She arrived in Montreal three days ago
  em ấy đã đến ở Montreal ba ngay trườc

  How long has she been in Montreal?
  em ấy lại ở Montreal bao lầu rồi?

  She's been in Montreal for three days
  em ấy được ở Montreal cach đây được ba ngay ngày rồi

  My aunt lived in Vietnam for fifteen years
  Cô của tôi đã sồng sống ở Vietnam cho khoảng mười lăm năm trườc

   

  Well, hope it helps :)

   

  Sentence 39

  How long have you lived in this house?
  bạn đã sồng ở nhà nay này bao lâu rồi?

  Is that a new coat? - - No, I've had this coat for a long time
  ao khoác nay mới không? => Đó là một cái áo khoác mới phải không? - - không, tôi có ao áo khoác nay này lâu rồi

  Mark is in Seattle right now. He's been there for the last three days
  anh Mark ở Seattle bây giờ. Anh ấy được đã ở đó cach cách đây ba ngay ba ngày rồi

  Yen is in Brazil. She's been there for three days
  Chị Yen ở braxin. Chị ấy ở đó ba ngay ngày

  Today is Wednesday. Shes been there since Monday
  Hôm nay là thứ tư. Chị ấy ở đó kể từ thừ thứ hai

  Linh has been in Canada for six months
  em Linh ở Canada sau sáu tháng rồi

  Linh has been in Canada since January
  em Linh ở Canada từ khi Tháng một

  We've been waiting two hours.
  chúng tôi đợi được hai tiếng

  We've been waiting since nine o'clock
  chúng tôi đã chờ được từ chin giờ sáng

  I've lived in Toronto for a long time
  Tôi sồng ở Toronto lâu lắm

  I've lived in Toronto since I was ten years old
  Tôi sồng ở Toronto từ khi tôi mười tuổi

  Jenny started her new job three weeks ago
  em Jenny đã bất đằu là, đầu làm việc mới ba tuần trườc

  When did Nam leave? -- He left 10 minutes ago
  em Nam đi ra khi nào? - - em ấy đi ra mười phút trườc

  I had dinner an hour ago
  tôi đã ăn tối một tiếng trườc

  Life was very different a hundred years ago
  cuộc sồng rất khác nhau so với một trăm năm trườc

  When did Huong arrive in Montreal?
  khi nào em Huong đến ở Montreal? => em Hương đã đến Montreal khi nào?

  She arrived in Montreal three days ago
  em ấy đã đến ở Montreal ba ngay trườc

  How long has she been in Montreal?
  em ấy lại ở ở lại Montreal bao lầu rồi?

  She's been in Montreal for three days
  em ấy được ở Montreal cach đây ba ngay

  My aunt lived in Vietnam for fifteen years
  Cô của tôi đã sồng ở Vietnam cho mười lăm năm trườc

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More