Site Feedback

ལན་དང་པོ།

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། འདི་ངའི་ལན་དང་པོ་བོད་སྐད་ཐོག་ནས་རེད། ངའི་མིང་ལ་སི་མོན་རེད། ཕ་རན་སིའི་མི་ཡིན་དང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཡིན། བོད་སྐད་སྦྱངས་ཀྱི་ཡོད་ཡིན་ནའི་སྐད་འདི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད།

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Tibetan

  Show More