Site Feedback

HW "Birthday"

در خانواده ام وقتی تولد کسی می رسد برای یک روز این شخس شاه دنیا است. همیشه در تولد من صبح زود, پدرم به اطاقم می آید و یک هدیه به من می دهد. این پنج دقیقه سالانی گرامی دارم چون روابط من با پدرم همیشه خیلی نزدیک نبوده. بعد مادرم صبحانه بزرگ و خوشمزه می پزد و تمام خانواده ام آن را با هم می خورد. برای تمام آن روز دختر یا پسر روز تولد می تواند هر چیز که می خواهد داشته باشد. نفر روز تولد غذای شام و جور کیک انتخاب می کند. وقتی بچه بودم من همیشه کیک لیمو انتخاب می کردم ولی وقتی بزرگ شدم کیک پنیر انتخاب می کردم. حالا کیک مرده علاقه من کیک هویج است. پدر و خواهرم از هیچ کدام کیک خوششان نمی آید پس پدرم پای گردو و خواهرم کیک بستنی انتخاب می کنند. من خیلی زیاد اسپاگتی را دوست دارم و هرسال مادرم برای من می پزد. بعد از شام هدیه ها را باز می کنیم و کیک می خوریم. من همیشه خوشحال می شوم چون از داشتن همه خانواده ام با هم خوشم می آید. تا دیر وقت بازی با ورق یا تخته می کنیم. رویهمرفته روز تولد در خانه خانواده من روزی خیلی قشنگ است.

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  در خانواده ام وقتی تولد کسی می رسد برای یک روز این شخص شاه دنیا است(حرف، حرف این شخص است). همیشه درروز تولد من صبح زود, پدرم به اطاقم می آید و یک هدیه به من می دهد. این پنج دقیقه برای من بسیار ارزشمند است چون روابط من با پدرم  هیچوقت خیلی نزدیک نبوده. سپس مادرم صبحانه ای  خوشمزه می پزد و تمام خانواده ام آن را با هم می خورند. برای تمام آن روز دختر یا پسری که روز تولد است، می تواند هر چیز که می خواهد داشته باشد. شخص متولد شده غذای شام و نوع کیک را انتخاب می کند. وقتی بچه بودم من همیشه کیک لیمورا انتخاب می کردم ولی وقتی  بزرگتر شدم کیک پنیررا انتخاب می کردم. حالا کیک مورد علاقه  من کیک هویج است. پدر و خواهرم از هیچ کدام کیکها خوششان نمی آید پس پدرم پای گردو و خواهرم کیک بستنی انتخاب می کند. من خیلی زیاد اسپاگتی را دوست دارم و هرسال مادرم برای من می پزد. بعد از شام هدیه ها را باز می کنیم و کیک می خوریم. من همیشه خوشحال می شوم چون از  دور هم جمع شدن خانواده خوشم می آید. تا دیر وقت  با ورق یا تخته بازی می کنیم. روی هم رفته روز تولد در خانه خانواده من روزی خیلی قشنگ است

  HW "Birthday"

  در خانواده ی من  وقتی روز تولد کسی می رسد برای یک روز این شخص شاه دنیا شده است. همیشه وقتی تولد من است صبح زود, پدرم به اطاقم می آید و یک هدیه به من می دهد. این پنج دقیقه ی  سالانه را گرامی می دارم چون روابط من با پدرم همیشه خیلی نزدیک نبوده. بعد مادرم صبحانه بزرگ و خوشمزه ای  می پزد و من و تمام اعضای خانواده ام آن را با هم می خوریم. در تمام طول آن روز دختر یا پسری که  تولدش است می تواند هر چیز که می خواهد داشته باشد. کسی که تولدش است غذای شام و نوع کیک را انتخاب می کند. وقتی بچه بودم من همیشه کیک لیمو را انتخاب می کردم ولی وقتی بزرگتر شدم کیک پنیر انتخاب می نمایم. حالا کیک موردعلاقه من کیک هویج است. پدر و خواهرم از هیچ کدام از این کیک ها خوششان نمی آید پس پدرم پای گردو و خواهرم کیک بستنی انتخاب می کند. من اسپاگتی را خیلی دوست دارم.هرسال مادرم برای من اسپاگتی می پزد. بعد از شام هدیه ها را باز می کنیم و کیک می خوریم. من همیشه خوشحال می شوم چون از داشتن همه خانواده ام با هم خوشم می آید. تا دیر وقت با ورق یا تخته بازی می کنیم. روی هم رفته روز تولد درخانواده من روز خیلی قشنگی است.

  HW "Birthday"

  در خانواده ام وقتی تولد کسی می رسد برای یک روز این شخص شاه دنیا است. همیشه در تولد من صبح زود, پدرم به اطاقم می آید و یک هدیه به من می دهد. این پنج دقیقه ازسال را گرامی می دارم چون روابط من با پدرم همیشه خیلی صمیمی نبوده است. بعد مادرم صبحانه کامل و خوشمزه ای می پزد و تمام خانواده ام آن را درکنارهم می خورند. برای تمام آن روز دختر یا پسری که روز تولدش است می تواند هر چیزی که می خواهد داشته باشد.یک نفردرروز تولد می تواند شام و هرجور کیکی را انتخاب می کند.من وقتی بچه بودم همیشه کیک لیمو را انتخاب می کردم ولی وقتی بزرگتر شدم کیک پنیر را انتخاب می کردم. حالا کیک مورد علاقه ام کیک هویج است. پدر و خواهرم از هیچ کدام ازکیک ها خوششان نمی آید پس پدرم کیک پای گردو و خواهرم کیک بستنی انتخاب می کند. من اسپاگتی را خیلی زیاد دوست دارم و مادرم هرسال آن را برای من می پزد. بعد از شام هدیه ها را باز می کنیم و کیک می خوریم. من همیشه خوشحال می شوم چون از داشتن همه اعضاء خانواده ام درکنارهم لذت می برم وتا دیر وقت ورق وتخته نرد بازی می کنیم. رویهمرفته روز تولد در خانواده من روز خیلی قشنگی است

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More