Site Feedback

Resolved questions
Can somedbody translate this phrase into Tagalog?

I think it's either kapampangan or ilocano

"‎`haha..eke pn asearch pero iya asearch nku..hehe"

Thank You

For learning: Filipino (Tagalog)
Base language: English
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  "eke pin asearch pero ya asearch naku" Ito ay salitang Kapampangan, at ang kahulugan sa Tagalog ay, "hindi ko nga siya nasearch pero nasearch niya ako". Sana nakatulong ako sa munting pagsalin ng mga katagang ito.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.