Site Feedback

Resolved questions
疾入膏肓 是不是台湾话?

我以前只看到 “病入膏肓”。觉得大陆不这样说。
谢谢大家回答!

For learning: Chinese (Mandarin)
Base language: Chinese (Mandarin)
Category: Culture

Share:

3 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  是成语“病入膏肓”吧?不区分大陆、港澳台,只是口语上绝少这样说,报纸、文章上偶尔可以看见。

  台灣話指的是台語喔
  病入膏肓
  是一個成語
  在台灣會使用
  我不確定中國人會不會說.........
  但我覺得會
  可能你沒有機會聽到吧;)

  准备讲,没有“疾入膏肓”,只有“病入膏肓”。不过,“疾者,病也”。

  都差不多的,病和疾一个意思

  書證一:
  《池北偶談.卷二十五.潁州道士》:「劉進士祖向言,潁州一少年為邪所侵,疾入膏肓。家人謂不可活,置之路傍。忽一道士過之,自言善醫,命取鐵鎚重數十斤鎚病者頭面。父母泣謂病已至此,鐵鎚下,首立碎矣。道士笑曰:「無傷也。」鎚下,病者若無所知,輒有一美婦人長二寸許,自口中躍出而滅。凡百鎚,口出百婦人,大小形狀如一。少年立愈。道士亦不復見。」

  書證二:
  《明史.卷二○九.沈鍊列傳》:「今大學士嵩,貪婪之性疾入膏肓,愚鄙之心頑於鐵石。」

   

  不是臺灣話。

  臺灣話是指閩南話啊。

  如果你說”臺灣式“普通話就對了。
  而且 該句子大陸或臺灣均通用。

   

  对大陆不会这么说,因为大陆的词典里没有这个词。除非台湾的词典里写着“疾入膏肓”,否则这么说在哪都是不正确的。

  大陆用“病入膏肤”

  两个词都是一样的意思, 在大陆病入膏肓用的多一些, 疾入膏肓较少用。

  我这么从没听过“疾入膏肓”这个成语 读起来怪怪的说。。。

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.