Site Feedback

Resolved questions
ขอชื่อหนังสือที่อ่านง่ายสำหรับชาวต่างชาติ..

For learning: Thai
Base language: English
Category: Language

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  2.2) กลุ่มนิทาน/นิยายเรื่อง

  เขาชื่อเดช - กาญจนา นาคนันท์
  ครูไหวใจร้าย - ผกาวดี
  เชียงเหมี้ยง - คำหมาน คนไค
  นกกางเขน - หลวงกีรติวิทย์โอฬาร และอร่าม สิทธิสารีบุตร
  นิทานคติธรรม - แปลก สนธิรักษ์
  นิทานชาดก ระดับประถม ฉบับกรมวิชาการ
  นิทานไทย-พระยาอุปกิตศิลปสาร และหลวงศรีอมรญาณ
  นิทานพื้นบ้าน - เต็มสิริ บุญยสิงห์
  นิทานร้อยบรรทัด-กรมวิชาการ
  นิทานสุภาษิต - สามัคยาจารย์สมาคม
  นิทานอีสป - พระยาเมธาบดี
  นิยายดาว - สิงโต ปุกหุต
  พระพุทธเจ้าของฉัน - สันติสุข โสภณศิริ
  พ่อแม่รังแกฉัน - พระยาอุปกิตศิลปสาร
  เรื่องของม่าเหมี่ยว - สุมาลี
  ลูกสัตว์ต่าง ๆ - ขุนสรรคเวทย์, นายกี่ กิรติวิทโยสาร ขุนศึกษากิจพิสัณห์
  โลกของหนูแหวน - ศราวก
  หนังสือชุดนิทาน - ส.พลายน้อย
  หนังสือผจญภัยชุดค้นพบตนเอง (6 เล่ม) - นิคม รายยวา
  หนังสือชุด เล่าเรื่องวรรณคดีไทย - กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
  อาณาจักรปลาทอง - ถนัดกิจ ปิณินทรีย์
  อุดมเด็กดี - กีฬา พรรธนะแพทย์
  3.) กลุ่มเด็กและเยาวชนวัย 13-18 ปี (แบ่งตามประเภทเป็น กวีนิพนธ์, เรื่องสั้น, นวนิยาย)

  3.1) กวีนิพนธ์

  ก็พอใจอยากจะรักให้นักหนา - ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
  คำหยาด - เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
  นักฝันข้างถนน - วารี วายุ
  ใบไม้ที่หายไป - จิระนันท์ พิตรปรีชา
  ม้าก้านกล้วย - ไพวรินทร์ ขาวงาม
  มีรังไว้รักอุ่น - ศุ บุญเลี้ยง
  3.2) เรื่องสั้น

  100 ปี เรื่องสั้นไทย - สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
  คือหญิงอย่างยิ่งนี้ รวมเรื่องสั้นบทกวีเกี่ยวกับผู้หญิง - สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
  ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว - ท. เลียงพิบูลย์
  รวมเรื่องสั้น - ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
  เรื่องสั้นคัดสรร - เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
  สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน - วินทร์ เลียววาริณ
  เสาหินแห่งกาลเวลา รวมเรื่องสั้นศิลปินแห่งชาติ - สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
  3.3) นวนิยาย

  ข้าวนอกนา - สีฟ้า
  เขี้ยวเสือไฟ - มาลา คำจันทร์
  คนข้ามฝัน - ประชาคม ลุนาชัย
  คือรักและหวัง - วัฒน์ วรรลยางกูร
  คุณชาย - ว. วินิจฉัยกุล
  คำอ้าย - ยงค์ ยโสธร
  เจ้าพ่อ-เจ้าเมือง - อาจินต์ ปัญจพรรค์
  ชีวิตของฉันลูกกระทิง - บุญส่ง เลขะกุล
  เชิงผาหิมพานต์ - สุชีพ ปุญญานุภาพ
  ดอกไม้บนภูเขา - สองขา
  เด็กชายจากดาวอื่น - วาวแพร
  เด็กชายชาวเล - พนม นันทพฤกษ์
  บึงหญ้าป่าใหญ่ - เทพศิริ สุขโสภา
  บูโนคนกลิ่นหญ้า - ภาคภูมิ ศิริอาชาวัฒนา
  ปูนปิดทอง - กฤษณา อโศกสิน
  ผีเสื้อและดอกไม้ - นิพพาน
  พระจันทร์สีน้ำเงิน - สุวรรณี สุคนธา
  มหกรรมในท้องทุ่ง - อัศศิริ ธรรมโชติ
  เมืองนิมิต - เรียมเอง
  ไม้ดัด - โบตั๋น
  เรือกับรั้ว - เทพศิริ สุขโสภา
  เรื่องเล่าจากดาวดวงหนึ่ง - พิษณุ ศุภ
  ลำเนาป่า - ศิเรมอร อุณหธูป
  เวลาในขวดแก้ว - ประภัสสร เสวิกุล
  องคุลิมาล - สมัคร บุราวาศ
  อมตะ - วิมล ไทรนิ่มนวล

  2.2) กลุ่มนิทาน/นิยายเรื่อง

  เขาชื่อเดช - กาญจนา นาคนันท์
  ครูไหวใจร้าย - ผกาวดี
  เชียงเหมี้ยง - คำหมาน คนไค
  นกกางเขน - หลวงกีรติวิทย์โอฬาร และอร่าม สิทธิสารีบุตร
  นิทานคติธรรม - แปลก สนธิรักษ์
  นิทานชาดก ระดับประถม ฉบับกรมวิชาการ
  นิทานไทย-พระยาอุปกิตศิลปสาร และหลวงศรีอมรญาณ
  นิทานพื้นบ้าน - เต็มสิริ บุญยสิงห์
  นิทานร้อยบรรทัด-กรมวิชาการ
  นิทานสุภาษิต - สามัคยาจารย์สมาคม
  นิทานอีสป - พระยาเมธาบดี
  นิยายดาว - สิงโต ปุกหุต
  พระพุทธเจ้าของฉัน - สันติสุข โสภณศิริ
  พ่อแม่รังแกฉัน - พระยาอุปกิตศิลปสาร
  เรื่องของม่าเหมี่ยว - สุมาลี
  ลูกสัตว์ต่าง ๆ - ขุนสรรคเวทย์, นายกี่ กิรติวิทโยสาร ขุนศึกษากิจพิสัณห์
  โลกของหนูแหวน - ศราวก
  หนังสือชุดนิทาน - ส.พลายน้อย
  หนังสือผจญภัยชุดค้นพบตนเอง (6 เล่ม) - นิคม รายยวา
  หนังสือชุด เล่าเรื่องวรรณคดีไทย - กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
  อาณาจักรปลาทอง - ถนัดกิจ ปิณินทรีย์
  อุดมเด็กดี - กีฬา พรรธนะแพทย์
  3.) กลุ่มเด็กและเยาวชนวัย 13-18 ปี (แบ่งตามประเภทเป็น กวีนิพนธ์, เรื่องสั้น, นวนิยาย)

  3.1) กวีนิพนธ์

  ก็พอใจอยากจะรักให้นักหนา - ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
  คำหยาด - เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
  นักฝันข้างถนน - วารี วายุ
  ใบไม้ที่หายไป - จิระนันท์ พิตรปรีชา
  ม้าก้านกล้วย - ไพวรินทร์ ขาวงาม
  มีรังไว้รักอุ่น - ศุ บุญเลี้ยง
  3.2) เรื่องสั้น

  100 ปี เรื่องสั้นไทย - สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
  คือหญิงอย่างยิ่งนี้ รวมเรื่องสั้นบทกวีเกี่ยวกับผู้หญิง - สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
  ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว - ท. เลียงพิบูลย์
  รวมเรื่องสั้น - ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
  เรื่องสั้นคัดสรร - เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
  สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน - วินทร์ เลียววาริณ
  เสาหินแห่งกาลเวลา รวมเรื่องสั้นศิลปินแห่งชาติ - สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
  3.3) นวนิยาย

  ข้าวนอกนา - สีฟ้า
  เขี้ยวเสือไฟ - มาลา คำจันทร์
  คนข้ามฝัน - ประชาคม ลุนาชัย
  คือรักและหวัง - วัฒน์ วรรลยางกูร
  คุณชาย - ว. วินิจฉัยกุล
  คำอ้าย - ยงค์ ยโสธร
  เจ้าพ่อ-เจ้าเมือง - อาจินต์ ปัญจพรรค์
  ชีวิตของฉันลูกกระทิง - บุญส่ง เลขะกุล
  เชิงผาหิมพานต์ - สุชีพ ปุญญานุภาพ
  ดอกไม้บนภูเขา - สองขา
  เด็กชายจากดาวอื่น - วาวแพร
  เด็กชายชาวเล - พนม นันทพฤกษ์
  บึงหญ้าป่าใหญ่ - เทพศิริ สุขโสภา
  บูโนคนกลิ่นหญ้า - ภาคภูมิ ศิริอาชาวัฒนา
  ปูนปิดทอง - กฤษณา อโศกสิน
  ผีเสื้อและดอกไม้ - นิพพาน
  พระจันทร์สีน้ำเงิน - สุวรรณี สุคนธา
  มหกรรมในท้องทุ่ง - อัศศิริ ธรรมโชติ
  เมืองนิมิต - เรียมเอง
  ไม้ดัด - โบตั๋น
  เรือกับรั้ว - เทพศิริ สุขโสภา
  เรื่องเล่าจากดาวดวงหนึ่ง - พิษณุ ศุภ
  ลำเนาป่า - ศิเรมอร อุณหธูป
  เวลาในขวดแก้ว - ประภัสสร เสวิกุล
  องคุลิมาล - สมัคร บุราวาศ
  อมตะ - วิมล ไทรนิ่มนวล


  給你介紹 的都合適 初級學者。
  มานี มานะ
  สมหญิง สมศรี

  หนู(ลูกจัน)อยากรู้
  ความดีสีเหลืองส้ม


  กระต่ายน้อยกับหินวิเศษ - สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์
  ขอแม่ให้ลูกนก - บุญสม เอรวารพ
  ดอกสร้อยสุภาษิตประกอบภาพ - กรมศิลปากร
  ต้นไม้ในสวน - ชีวัน วิสาสะ
  ปลาบู่ทอง - กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
  ผีเสื้อกับผึ้งน้อย - อำนาจ เย็นสบาย
  ฟ้าจ๋าอย่าร้อง - ส.พุ่มสุวรรณ
  ยายกะตา - บุญสม เอรวารพ
  รถไม้ของขวัญ - อิทธิพล วาทะวัฒนะ
  เสือโค - หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา, รัตนา อัตถากร
  สำนึกของปลาทอง - วิรุณ ตั้งเจริญ
  หนูมากับหนูมี - สมใจ ทิพย์ชัยเมธา
  หนูอ้อกวาดบ้าน - อุไร ฟ้าคุ้ม
  เอื้องแซะสีทอง นิยายการ์ตูนชาวเขา - วิชา พรหมจันทน์
  อำเภออึกทึก - ดำรงศักดิ์ บุญสู่  給你介紹 的都合適 初級學者。

  1 กลุ่มนิทานภาพ

  16. การ์ตูนประวัติบุคคลสำคัญ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ - พรชมภู ราชทา, รุ่งโรจน์ แสงพันธุ์
  ข้าวเขียวผู้เสียสละ - วิริยะ สิริสิงห
  เด็กชายผู้ไม่ยอมเปิดหน้าต่าง - กานติ ณ ศรัทธา
  ต้นไม้ - จารุพงษ์ จันทรเพชร
  ตาอินกับตานา - เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
  นโมแห่งบ้านไม้ - อรุณ วัชระสวัสดิ์
  นางในวรรณคดี - มาลัย
  นิทานชาวเขา - สมศักดิ์ ศรีมาโนชน์, สุนทร สุนันท์ชัย
  นิยายภาพ 4 เรื่อง 4 รส - เตรียม ชาชุมพร
  นิทานภาพพุทธรักษา - ฐะปะนีย์ นาครทรรพ และคณะ
  เปลือกหอยกับความสุข - มานิต ประภาษานนท์, สุธีรา สาธิตภัทร
  ผึ้งน้อยในสวน - สิรินทร์ ช่วงโชติ
  พระเวสสันดร - ปัณยา ไชยะคำ
  ไม่อยากเป็นควาย - สายสุรีย์ จุติกุล, แสงอรุณ รัตกสิกร
  "เรณู-ปัญญา" เที่ยวรถไฟ - กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
  ลูกหงส์กตัญญู - พรจันทร์ จันทวิมล
  เล่นกลางแจ้ง - ปรีดา ปัญญาจันทร์
  สิงหโตเจ้าปัญญา - ถวัลย์ มาศจรัส
  สุดสาคร และวีรชนในประวัติศาสตร์ไทย - ประยุต เงากระจ่าง
  โสนน้อยเรือนงาม - มล.มณีรัตน์ บุนนาค
  หนังสือชุดภาพประกอบคำบรรยาย และหนังสือชุดภาพและการ์ตูน - เหม เวชกร
  หนังสือชุดภาพและการ์ตูน - สมควร สกุลทอง และประเทือง มุทิตาเจริญ
  หนังสือภาพชุด ภาพวิจิตรวรรณคดี - นายตำรา ณ เมืองใต้
  หนังสือภาพประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ - กาญจนาคพันธุ์

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.