Site Feedback

Resolved questions
Khác thế nào ạ?

Hãy --- và Hãy chỉ --- và Xin hãy ---- và Xin --- là
Khác thế nào ạ?

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  "hãy", "hãy chỉ", "xin hãy" và "xin" khác nhau thế nào ạ?

  Bạn Sanyaro thân mến!

  "hãy", "xin hãy" và "xin" về nghĩa thì không khác nhau, nhưng về mức độ lịch sự và trịnh trọng thì khác nhau. Những từ này được dùng khi bạn đề nghị hoặc yêu cầu ai đó làm gì đó. Nó được đặt trước động từ trong câu. "xin" và "xin hãy" trịnh trọng, lịch sự hơn.

  Ví dụ:
  Hãy làm việc này Do it!
  Xin cho tôi biết: Please let me know
  Xin hãy giúp tôi Please help me

  "hãy chỉ" có hai nghĩa khác nhau (there are two different meanings)
  - Please show....
  Ví dụ: Hãy chỉ cho tôi đường tới khách sạn gần nhất.
  - Please teach...
  Ví dụ: Hãy chỉ cho tôi cách đọc tiếng Việt.

  Hy vọng câu trả lời của tôi đã giúp bạn được phần nào.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.