Site Feedback

Resolved questions
Có nghĩa là gì?

Chào các bạn.
Đã được dịch ra tiếng Việt từ tiếng Hàn.
Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng.
"무슨 뜻 인가요?"
"Có nghĩa là gì? "

có nghĩa gì? và có nghĩa là gì? là
Khác thế nào ạ?
[ex]
Cái này có nghĩa là gì?
Cái đó có nghĩa gì?

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào các bạn.
  Đã được dịch ra tiếng Việt từ tiếng Hàn.
  Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng.
  "무슨 뜻 인가요?"
  "Có nghĩa là gì? "

  có nghĩa gì? và có nghĩa là gì?
  Khác nhau thế nào ạ?
  [ex] - Ví dụ:
  Cái này có nghĩa là gì?
  Cái đó có nghĩa gì?

  Xin chào Sanyaro!

  "có nghĩa là gì?" và "có nghĩa gì?" không khác gì nhau cả.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese