Site Feedback

Resolved questions
Dạo này vật giá của Hà Nội thấy tò mò quá

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]"하노이의 요즘 물가가 궁금 합니다."
"Dạo này vật giá của Hà Nội thấy tò mò quá."
[2]"집 월세가 어떻습니까?"
"Tiền thuê tháng nhà thế nào ạ?"
[3]"하노이에서는 집은 어떤식으로(방법으로) 빌려 줍니까?"
" Từ Hà Nội nhà là cho mượn bằng cách nào ạ?"

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào Sanyaro!

  [1]"하노이의 요즘 물가가 궁금 합니다."
  "Tôi rất tò mò về vật gía dạo này ở Hà Nội."
  [2]"집 월세가 어떻습니까?"
  "Tiền thuê nhà hàng tháng thế nào ạ?"
  [3]"하노이에서는 집은 어떤식으로(방법으로) 빌려 줍니까?"
  " Ở Hà Nội, cho thuê nhà bằng cách nào ạ?"

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.