Site Feedback

Resolved questions
Sửa câu cho đúng.

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]"문장을 옳게 고칩니다."
"Sửa câu cho đúng."
[2]"문장의 일부를 수정 합니다."
"Sửa chữa một phầncủa câu."
[3]"수정 합니다."
"Sửa đổi."
[4]"정정 합니다."
"Sửa chữa."

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  [1]"문장을 옳게 고칩니다."
  "Sửa câu cho đúng." - Đúng rồi (ok)
  [2]"문장의 일부를 수정 합니다."
  "Sửa đổi một phầncủa câu."
  [3]"수정 합니다."
  "Sửa đổi."
  [4]"정정 합니다."
  "Sửa chữa." "Sửa"

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese