Site Feedback

Resolved questions
Học hành cho chăm chỉ.

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.

"열심히 공부를 해서,
나중에 내 자신이 원하는 것을 꼭 이룹시다.
꾸준히 한 문장씩 공부 한다면,
언제가는 원어민 처럼 능통하게
말 할 수 있는 때가 올 것입니다."

"Học hành cho chăm chỉ.
Sau này hãy đạt được mục đích cái tôi đang cần.
Nếu kiên trì vào 1 câu học, lúc nào đó thế nào là
dịp có thể ăn nói mực khôn khéo như người nước mình sẽ đến."

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  "열심히 공부를 해서,
  나중에 내 자신이 원하는 것을 꼭 이룹시다.
  꾸준히 한 문장씩 공부 한다면,
  언제가는 원어민 처럼 능통하게
  말 할 수 있는 때가 올 것입니다."

  "Nếu học hành chăm chỉ, sau này, chắc chắn sẽ đạt được những gì mình mong muốn.
  Nếu học một câu đều đặn, đến một lúc nào đó, mình sẽ có thể nói trôi chảy như người bản xứ "

  원하는 것: những gì mong muốn, những gì muốn có
  꼭: chắc chắn
  꾸준히: Đều đặn
  원어민: Người bản xứ
  능통하게: Trôi chảy, thành thạo

  Chúc bạn sớm nói thành thạo tiếng Việt như người Việt Nam.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese