Site Feedback

Resolved questions
Xin vui lòng dịch giúp sang tiếng Việt.

Chào bạn.
Xin vui lòng dịch giúp sang tiếng Việt.
"알았어
알겠습니다
오랜만이군요
오랜만입니다
오랜만이야"

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  "알았어 : Biết rồi/ hiểu rồi
  알겠습니다: Tôi biết rồi ạ/ Tôi hiểu rồi ạ
  오랜만이군요: Lâu quá/rồi không gặp!
  오랜만입니다 : Lâu rồi không được gặp ông/bà/anh /chị
  오랜만이야": Lâu quá/rồi không gặp!

  Tôi nghĩ có thể giúp bạn.

  알았어
  알겠습니다

  Hai câu này là cùng một nghĩa, đó là : "Tôi biết rồi" . Nhưng bạn có thể nói một cách lịch sự hơn bằng câu : "Vâng, tôi biết rồi"

  - 오랜만이군요
  오랜만입니다
  오랜만이야

  3 câu này dịch là : "Đã lâu không gặp" . 오랫동안 못보고 이제 다시 만나을때는 이런 글을 사용합니다

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese