Site Feedback

Resolved questions
Luôn luôn hình như tôi làm phiền anh[chi]̣ quá.

Chào các bạn.
Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng.
[1]매번 고맙습니다.
Mỗi lần cảm ơn bạn.
[2]늘 신세만 지는 것 같군요.
Luôn luôn hình như tôi làm phiền anh[chi]̣ quá.
[3]매번폐를 끼쳐 죄송합니다
Lần nào cũng làm phiền thế này xin lỗi anh[chi]̣.
[4]하옇튼간에 고맙습니다.
Dẫu sao cảm ơn bạn.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn!

  [1]매번 고맙습니다.
  Mỗi lần đều cám ơn bạn/ Lần nào cũng cám ơn bạn
  [2]늘 신세만 지는 것 같군요.
  Hình như tôi luôn làm phiền anh[chi]̣ quá.
  [3]매번폐를 끼쳐 죄송합니다
  Lần nào cũng làm phiền thế này xin anh[chi]̣ thứ lỗi.
  [4]하여튼간에 고맙습니다.
  Dẫu sao cũng cảm ơn bạn/ Dù sao cũng cảm ơn bạn

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese