Site Feedback

Resolved questions
Hiện nay tôi đang rơi vào học hành việc học ngoại ngữ.

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
요즘 나는 어학 공부에 빠져있습니다.
Hiện nay tôi đang rơi vào học hành việc học ngoại ngữ.

Additional Details:

요즘 나는 어학 공부에 심취해있다.
라는 뜻 입니다

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Bạn Sanyaro thân mến!

  요즘 나는 어학 공부에 빠져있습니다.

  Động từ "빠지다" có nhiều nghĩa, như: rơi vào, chìm đắm, đắm mình, đam mê, lôi cuốn, cuốn hút..
  Nghĩa "rơi vào" trong trường hợp này không thích hợp lắm. Vì vậy mình sửa lại như sau:

  Hiện nay/ dạo này tôi đang bị lôi cuốn/ cuốn hút vào việc học ngoại ngữ.
  Hiện nay/ dạo này tôi đang chìm đắm vào việc học ngoại ngữ.
  Hiện nay/ dạo này tôi đang đam mê học ngoại ngữ.

  Chúc bạn thành công và luôn đam mê học tiếng Việt nhé!

  "Dạo này tôi bận học ngoại ngữ"

  어학공부 때문에 요즘 바빠요. 이런뜻 인가요? 맞으면 위에 있는 글을 쓰도 돼요.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese