Site Feedback

Resolved questions
Có thư điện tử khác hay Yahoo không?

Chào các bạn.
Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng.
"야후 또는 다른 e-mail 가지고 있나요?
정보 교환,문화 교류,사진 교환,기타 등등을
메일로 교환 합시다."
Có thư điện tử khác hay Yahoo không?
bức ảnh,giao lưu văn hoá,trao đổi thông tin,vân vân
Hãy trao đổi qua e-mail.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  "야후 또는 다른 e-mail 가지고 있나요?
  정보 교환,문화 교류,사진 교환,기타 등등을
  메일로 교환 합시다."
  Bạn có Yahoo hay thư điện tử nào khác không?
  Mình hãy trao đổi tranh ảnh, giao lưu văn hoá, trao đổi thông tin, vân vân ... qua e-mail nhé

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.