Site Feedback

Resolved questions
Mai kia sẽ nói chuyện trực tuyến Internet hay

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
"곧 인터넷 채팅이나, 화상채팅도 할 것입니다.
물론 말하는데에는 아주 서툴겠지만.
그래도 아주 즐거울 것 같습니다."
Mai kia sẽ nói chuyện trực tuyến Internet hay ,thậm chí nói chuyện trực tuyến màn hình.
Tuy nhiên theo như nói năng vụng về rất.
Dẫu sao thì cũng hình như cái vui rất .

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  "곧 인터넷 채팅이나, 화상채팅도 할 것입니다.
  물론 말하는데에는 아주 서툴겠지만.
  그래도 아주 즐거울 것 같습니다."

  Mai kia mình sẽ nói chuyện trực tuyến trên Internet hay, thậm chí còn nói chuyện trực tuyến qua màn hình nữa.
  Tất nhiên là mình nói năng còn rất vụng về nhưng dẫu sao thì có lẽ sẽ rất vui.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese