Site Feedback

Resolved questions
Đã liên kết dưới các hình ảnh của lễ hội pháo hoa vừa qua

Chào các bạn.
Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng.
아래에 지난 불꽃 축제의 사진들을 링크 했습니다.
Đã liên kết dưới các hình ảnh của lễ hội pháo hoa vừa qua.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  아래에 지난 불꽃 축제의 사진들을 링크 했습니다.
  Các hình ảnh của lễ hội pháo hoa vừa qua đã được liên kết dưới đây

  Lưu ý: Trong tiếng Việt, chủ ngữ luôn đứng ở đầu câu

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.