Site Feedback

Resolved questions
Trong thời gian qua bạn[anh ] có khỏe không?

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
그동안 잘 지냈나요?
Trong thời gian qua bạn[anh ] có khỏe không?

요즘은 어떻게 지내는지 궁금 하네요?
Dạo này thấy tò mò quá anh[bạn ] thế nào?


For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  그동안 잘 지냈나요?
  Trong thời gian qua, bạn[anh ] có khỏe không? ===> Chính xác
  Hoặc bạn cũng có thể nói
  Thời gian qua, bạn[anh ] có khỏe không?

  요즘은 어떻게 지내는지 궁금 하네요?
  Dạo này anh[bạn ] thế nào? Tôi thấy tò mò quá!
  Tôi rất tò mò muốn biết dạo này anh[bạn] thế nào.
  Tôi rất muốn biết dạo này anh[bạn] thế nào.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese