Site Feedback

Resolved questions
Sau đây tôi muốn gửi cho bạn một hình ảnh.

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]다음에 다른 사진도 보내 드릴께요.
Sau đây tôi muốn gửi cho bạn một hình ảnh.
.
[2]다음에 다른 행사 홈페이지 링크도 알려 줄께요
Sau đây tôi sẽ cho bạn biết liên kết trang web lễ hội khác

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  [1]다음에 다른 사진도 보내 드릴께요.
  Sau đây tôi sẽ gửi cho bạn một bức ảnh/tấm ảnh/bức hình/tấm hình.
  .
  [2]다음에 다른 행사 홈페이지 링크도 알려 줄께요
  Sau đây tôi sẽ cho bạn biết liên kết/đường link của trang web lễ hội khác

  사진: bức ảnh/tấm ảnh/bức hình/tấm hình/hình ảnh
  링크: liên kết/đường link

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese