Site Feedback

Resolved questions
Xin hãy gửi thư cho tôi.

Chào bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
"메세지 주세요."
Xin hãy gửi thư cho tôi.
"메세지 보내줄까요?"
Mình gửi thư nhé?

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  "메세지 주세요."
  Xin hãy gửi thư cho tôi.===> Đúng rồi
  "메세지 보내줄까요?"
  Mình gửi thư nhé? ===> Đúng rồi

  Nếu nói chuyện bằng điện thoại, bạn cũng có thể nói
  Hãy nhắn tin cho tôi nhé!
  Mình nhắn tin nhé!

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.