Site Feedback

Resolved questions
Ở đây Bây giờ thi Đã qua mùa hạ oi ả,

Chào các bạn.
Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng.
[1]여기는 이제 무더운 여름이 지나고,
Ở đây Bây giờ thi Đã qua mùa hạ oi ả,

[2]막 가을이 된듯합니다.
Hình như vừa qua trở thành mùa thu rồi.

[3]나무잎들이 단풍졌습니다.
Các lá cây vào mùa lá đỏ.

[4]요즘은 금새 추워져서 눈 내리는 겨울이 곧 올 것 같습니다.
Dạo này hình như mùa đông tuyết đang rơi vì trở nên lạnh lập tức sẽ đến.

[5]예전의 4계절에서 2계절로 된 듯 합니다.
Hình như từ mùa bốn của ngày xưa vào mùa hai bị trở thành.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  [1]여기는 이제 무더운 여름이 지나고,
  Ở đây, bây giờ thì đã qua mùa hạ oi ả,
  Hoặc
  Ở đây, bây giờ thì mùa hạ oi ả đã qua

  [2]막 가을이 된듯합니다.
  Hình như chỉ vừa mới qua mùa thu.
  Hoặc
  Hình như mùa thu chỉ vừa mới qua

  [3]나무잎들이 단풍졌습니다.
  Các lá cây đã vào mùa lá đỏ.

  [4]요즘은 금새 추워져서 눈 내리는 겨울이 곧 올 것 같습니다.
  Vì dạo này trời trở lạnh đột ngột, có vẻ như (hình như) mùa đông tuyết rơi sẽ đến sớm.

  [5]예전의 4계절에서 2계절로 된 듯 합니다.
  Hình như bốn mùa của ngày xưa đã bị trở thành hai mùa.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese