Site Feedback

Resolved questions
Bây giờ anh làm gì thế?

Chào các bạn.
Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng.
[1]지금 뭐해?
Bây giờ anh làm gì thế?
[2]이번 주 토요일 오후 3시에 시간 있어요?
Lúc 3 giờ chiều thứ bảy tuần này anh có thời gian không?
[3]바쁜가요?
Bạn có mắc bận không?
[4]그때 봐요.
Khi ấy gặp lại nhé.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn

  Bạn dịch như vậy là đúng rồi. Mình sẽ cho bạn thêm một các nói khác để tham khảo nhé.

  [1]지금 뭐해?
  Bây giờ anh đang làm gì thế?
  Anh đang làm gì thế?
  [2]이번 주 토요일 오후 3시에 시간 있어요?
  Lúc 3 giờ chiều thứ bảy tuần này anh có thời gian không?
  Lúc 3 giờ chiều thứ bảy tuần này anh có rảnh không?
  [3]바쁜가요?
  Bạn có mắc bận không?
  Bạn có bận không?
  [4]그때 봐요.
  Khi ấy gặp lại nhé.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese