Site Feedback

Resolved questions
Bạn có thể cho mình gửi hình ảnh không?

Chào bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]사진 보내 줄 수 있나요?
Bạn có thể cho mình gửi hình ảnh không?
[2]필요하 것 있으면 말하세요
Nếu có gì cần thiết thì bạn cứ nói nhé.
[3]도와 줄께
Mình sẽ giúp đỡ.
[4]도와 주세요.
Xin hãy giúp đỡ cho tôi.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.


  [1]사진 보내 줄 수 있나요?
  Bạn có thể gửi hình cho mình không?
  Bạn có thể gửi ảnh cho mình không?

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese